by

VETERANUS HUSU EMA HOTU ATU DIGNIFIKA HISTORIA

Veteranus husu ema hotu atu dignifika  istoria luta  ba independensia  timor leste nian,tamba  timor leste nia indepensia  laos  fo husi bandeza.

Veterano Felisberto martins berek iha suku darulete sabadu  fim de semana  ne  hateten  bainhira povu  timor leste atu  hetan  referendu ultrapasa  sofrementu oioin too  hetan duni indeoendensia .

“bainhira ita atu tama ba referendum ne mos ita hasoru problemas  oioin neebe  militar Indonesia halo ba ita ,tamba nee  ema hotu  tenki  dignifika  historia pasadu nian,sai hanesan referensia  ba  ema  hotu hodi kria pas no estabilidade.

Veteranu nee husu joventude no ema hotu atu  buka  hatene  historia  luta  timor nian, no    kria nafatin unidade no paz  hodi  lori  dezemvolvimentu nasaun timor leste ba oin.

“hanesan veteranus  hakarak joven sira rona no fo tempu ba veteranus sira hodi  konta historia luta ba libertasaun rai ida nee,tamba nee  joven sira tenki kaer husi historia  pasadu hodi  sai referensia hodi kria pas no unidade iha rai laran.

Veteranus sira husu  ba ema  hotu  atu  tenki rona  no buka  hatene  prosesu   luta  ba ukun an  timor nian .

Jornalista LEONETO Santos

Comment