by

ENKONTRU ADVOKASIA PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA

DIRESAUN SERVISU SAUDE MUNISIPAL LIKISA HALAO ENKONTRU  HO AUTORIDADE  LOKAL  SIRA KONA BA ADVOKASIA PROGRAMA SAUDE  NA FAMILIA  NE`EBE HAPARA PROVIZORIO IHA AMBITO COVID19 HODI REATIVA FALI PROGRAMA REFERE

KORDENADOR PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA AGUSTINHO VIDIGAL HATETEN OBJETIVO HUSI PROGRAMA NE`E ATU HAKBESIK BA KOMUNIDADE HODI BELE IDENTIFIKA NO HALO OBSERVASAUN BA AMBIENTE NE`EBE KOMUNIDADE SIRA HELA BA…

“PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA HANESAN PROGRAMA IDA NEEBE ITA HOTU HATENE NEEBE  HALO TIHA ONA NIA INISIO IHA 2015 DEPOIS MAI IHA 2018 ITA KONTINUA NAFATIN HALO VIZITA ,MAINEE ITA PARA TIHA TAMBA HO RAZAUN BALU,OBJETIVU PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NEE MAKA ATU LORI SAUDE  HAKBESIK BA KOMUNIDADE.

AGUSTINHO VIDIGAL HATUTAN PROGRAMA SAUDE  NA FAMILIA NE`E HAHU REATIVA WANHIRA SELEBRA LORON NASIONAL DA SAUDE NO REATIVA RASIK HUSI MINISTERIO DA SAUDE.

BAINHIRA ATU HAHU FALI  SEI HALO ADVOCASIA HO  LIDER KOMUNITARIO SIRA  NO LINHAS  MINISTERIAIS SIRA

KOORDENADOR PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA HUSU BA LIDER KOMUNITARIO SIRA ATU FO APOIO NO KOPERA HO PESOAL SAUDE HODI BELE REALIZA PROGRAMA NE HO DIAK…

JORNALISTA : EMILIANA PEREIRA

Comment