by

PRESU FOS SAE IHA MERCADU LIQUIÇA

PRESU FOS AUMENTA IHA MERCADU MUNKCIPIO LIQUIÇA IHA SEMANA NE’E NIA LARAN. HO FOS FOLIN SAE PREJUDIKA KOMUNIDADE IHA BAZE, ATU HALO KOMPRAS BA NESESIDADE FAMILIA NIAN.

LUCIA MONTEIRO NO LAURA DOS SANTOS IHA MERKLADU MUNICIPIO LIQUIÇA KUARTA-FEIRA NE’E HATETEN HO FOLIN FOS NE’EBE AUMENTA FO TODAN BA KOMUNIDADE

“HUSU BA GOVERNO ATU FOLIN FOS HANESAN BAIBAIN $12.50  NUNE’E AMI POVO BELE HOLA TAMBA LORON-LORON FOLIN FOS SAE HELA DEIT 25 KG SAE  TO’O $ 14.50 HALO AMI POVO SOSA LABELE,AMI FAN SASAN MOS EMA LA SOSA OINSA AMI ATU HOLA FOS SAKA IDA.”

HUSI SORIN SELUK ARMAN DOS SANTOS NEGOSIANTE IHA MERKADU MUNICIPIO LIQUIÇA AFIRMA  RAJAUN SIRA HASA’E FOLIN FOS TAMBA STOCK FOS IHA DILI NO FOLIN FOS AUMENTA.

IHA DILI FOS MOS LA IHA OU ARASKA KOMPAINHA    PERISOS MESAK MAK HATAMA FOS NE’EBE IHA NEBA FOLIN SAE IHA NE’E MOS FOLIN HASA’E IDEPOIS FOS MOS HADAU MALU TAMBA FOS MAK NIA STOK MINUS

XEFE SUKU METAGOU  SALVADOR DOS SANTOS HUSU BA GOVERNO ATU TAU MATAN BA PROBLEMA NE’E TAMBA POVU KIK IHA BAZE SOFRE WAINHIRA FOLIN FOS AUMENTA.

SASAN FOLIN SAE PREJUDIKA BA KOMUNIDADE BALUN  NE’E BE SIRA NIA PRODUTU OU INKAM OSAN MAI FULAN NIAN OU RENDEMENTO LA TO’O GOVERNO TENKI HARE NO TETU DIDIAK SASAN OU FOLIN FOS NE’EBE SAE  KOMUNIDADE NE’EBE OSAN IHA SIRA BELE SOS MAIBE SIRA NE’BE OSAN LA IHA SIRA LA BELE SOSA “

FOLIN FOS HOMKILOGRAMA 20 ANTES NE’E HO PRESU DOLLAR $. 10 AUMENTA $.10.50 NO FOS KILOGRAMA 25 ANTES NE’E $.S13 AUMENTA BA $.14.50.

JORNALISTA : EDU EXPOSTO

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment