by

MORAS ISPA HO DIAREIA REGISTO HO NUMERU AAS IHA POSTO SAUDE MOTA-ULUN

DURANTE FULAN DESEMBRU POSTO SAUDE MOTA-ULUN REGISTO AS MAKA MORAS INFEKSAUN SISTEMA RESPRATORIO NO DIAREIA IHA POSTO SAUDE MOTA-ULUN POSTO ADMISTRATIVO BAZARTETE MUNICIPIO LIQUICA.

BA JORNALISTA RADIO KOMUNIDADE TOKODEDE MEDIKU POSTO SAUDE MOTA-ULUN NOEMIA JUDIT XIMENES HATETE DURANTE FULAN DESEMBRO IHA POSTO SAUDE  MOTA-ULUN REGISTO NUMERU AS MAKA MORAS ISPA NO MORAS DIAREIA TAMBA EMA KOMSUMU TABAKU BARAK LIU NO PREJUDIKA LIU BA SISTEMA RESPIRATORIU.

 “IHA FULAN  IKUS ITA NIA POSTO SAUDE  REGISTO BARAK LIU MAK KASU MORAS ISPA MEAR,FANI,INUS BEN NO TUIR FALI MAI MAK   MORAS DIAREIA OU KABUN MORAS TAMBA MORAS RUA NE’E MAK KADA FULAN  SAE HELA DEIT.HARE BA MUDANSA KLIMA UDAN, ANIN,RAI RAHUN NO  EMA KOMSUMU TABAKU BARAK LIU NO PREJUDIKA LIU BA SISTEMA RESPIRATORIU ANTAUN APEITA BARAK LIU BA MORAS ISPA.”

INAN-AMAN SIRA TENKI TAU MATAN BA OAN SIRA NO HALO PREVENSAUN WANHIRA  HETAN SINTOMAS RUMA TENKI HAKBESIK AAN BA POSTO SAUDE NO SENTRO SAUDE HODI HETAN TRATAMENTU.

JORNALISTA : YONA PEREIRA

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment