by

STOK AI-MORUK SUFISIENTE IHA POSTU SAUDE MOTA ULUN

STOK AI-MORUK IHA POSTU SAUDE MOTA-ULUN SUFISINTE BA PASIENTE HOTU IHA POSTU REFERE.

MEDIKU POSTO SAUDE MOTA-ULUN NOEMIA JUDIT XIMENES  IHA NIA SERVICO FATIN HATETEN   STOK AI-MORUK NEBE POSTU IHA SUFISINTE TAMBA PESOAL FARMASIA SEMPRE HALO RELATORIO HODI TUN DIREITA BA FOTI AI-MORUK.

STOK AIMOTUK SEMPRE SUFISIENTE NIA ATU TARDE LIU LA IHA TAMBA PESOAL FARMASIA SEMPRE BA CEK KARIK AIMORUK MENIS ONA NIA HALO RELATORIO BA HATAMA PARA BELE HETAN FALI AIMORUK NO KARAIK AIMORUK TARDE PESOAL FARMASIA SEMPRE BA FOTI TAMBA NE’E STOK AIMORUK SEMPRE IHA HELA DEIT.”

IHA POSTU SAUDE MOTA-ULUN IHA DOUTORA IDA PARTEIRA IDA INFERMEIRU IDA INKLUI KLINER IDA NO VOLUNTARIU PARTEIRA IDA.

PESOAL SAUDE SIRA MOS SEMPRE HALO  PROMOSAUN SAUDE  NO HANORIN KOMUIDADE SIRA HALO RASIK AI-MORUK HODI KOMSUMU.

JORNALISTA : YONA PEREIRA

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment