by

CARGO XEFIA NE’E STAFET

ADMINISTRADOR  POSTO  LIQUICA  ROGERIO  DOS SANTOS  AFIRMA  SERVICO NUDAR  FUNCIONARIO  ESTADO  NE’E  TENKI  PREPARA  AN  ATU  SIMU  MUDANSA  IHA  INSTITUISAUN NIA LARAN  TANBA  CARGU  NE’E  LAOS EMA IDA NIAN 

LORI  NARAN  ADMINISTRASAUN  POSTO  LIQUICA   CONGRATULA  DIRECTOR SASANTE  LUIS MANUEL  ALBINO  NIA  SERVICO

“DURANTE NE’E HAU MOS LORI HAU NIA XEFE SUKU NAIN HITU DALARUMA AMI NIA ATENDIMENTU IHA KRAIK MAKA ATETUDE RUMA LADIAK BA XEFE IHA MOMENTU IDA NE’E  HUSU DESKULPA MOS LORI SIRA NAIN HITU, LOLOS OHIN SIRA BALUKN PREJENSA MAIBE TAMBA SIRA ATENDE HELA AGREGADU FAMILIA NE’E, MAIBE SIRA HAKARAK HATO’O HELA IDA NE’E BA XEFE.

BA XEFE FOUN SIRA HUSU ATU ITA KOPERSAUN SERVISU ITA KONTINUA LAO NAFATIN PRESIJA BUAT RUMA ITA NAFATIN MANTEIN ATU ITA BELE KONTINUA SEFIA ITA NIA SERVISU DIAK LIU TAN.”            

ADMINISTRADOR  POSTU  LIQUICA   ROGERIO DOS SANTOS  HUSU  BA  DIRECTORA  CENTRO  SAUDE  COMUNITARIO   FOUN  ATU   KONTINUA  SERVICO  HAMUTUK  HO  LIDER  KOMUNITARIO  LIU  HUSI  KOPERASAUN  NO KOMUKASAUN  NUNE’E  SERVICO SAUDE  BELE   SUCESSU

JORNALISTA : YONA PEREIRA

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment