by

NUMERU MORAS ISPA AUMENTA IHA POSTU SAUDE MAUMETA

PASIENTE  ATUS  IDA  RESIN  SOFRE  MORAS INFECSAUN RESPIRATORIO  IHA POSTO SAUDE COMUNITARIO SUKU MAUMETA   POSTO ADMINISTRATIVA BAZARTETE MUNICIPIO  LIQUICA 

 MEDIKU  BEATRIS  RODRIGUES  PEREIRA HATETEN    PASIENTE  ISPA NE’EBE  HETAN  TARATAMENTO  MAIORIA REKOPERADU  NO  FILA BA UMA

IHA  FULAN DESEMBRU  DIRASAUN  MOS  REGISTA MORAS   DIAREIA  HO  ISIN  KATAR NE’EBE  BARAK  HETAN SOFRE HUSI  LABARIK   

“MORAS MAKAS LIU MAK MORAS ISPA NO TUIR MAK MORAS DIAREIA AGORA TAMA ONA TEMPO UDAN NO ANIN SAI MOS HANESAN MORAS PREORIDADE IHA POSTO SAUDE LAUHATA MAIBE IHA NUMEIRO NEBE’E KIIK MAIBE STOK AIMORUK SUFCIENTE.”

BEATRIS  RODRIGUES  PEREIRA HATUTAN  MASKE NUMERU  MORAS  NE’E  BARAK  MAIBE STOK AIMORUK SUFCIENTE ATU  RESPONDE  BA  PASIENTE SIRA

JORNALISTA : YONA PEREIRAEDITOR : LEONETO SANTOS

Comment