by

COMPANHIA GREEN MOTA AIN UNIPESSOAL LDA KOMETE INFRASAUN

KOMISAUN  ANTI  KURUPSAUN   KAK  UNIDADE  ESTADU  E  AVALISAUN  RISKU  HALO ENTREVENSAUN  EMEDIATA  BA PROSESU  DISTRIBUSAUN  SEXTA BAZECU  IHA  SUKU LOIDAHARA  TANBA  COMPANHIA  GREEN  MOTAAIN UNIPESSOAL LDA  HALO INFRASAUN

XEFE   UNIDADE  ESTADU  E  AVALISAUN  RISKU CIRILO ABI  HATETEN KATAK BAZEIA  BA   INFORMASAUN HUSI COMUNIDADE DIRASAUN HALO ENTREBENSAUN HODI IDENTIFIKA  PROBLEMA INFRASAUN  REFERE

HARE HUSI  LISTA  NE’EBE  COMPANHIA APRESENTA   SASAN  NE;EBE  ATU  PAKOTE  NE’E KOMPLETO   MAIBE  BAINHIRA  LOKE  FOLIN  SASAN  LA TO’O 

ENTAUN LISTA SIRA NEEBE MAKA IHA TUIR AIPET NEEBE MAKA IHA  NEE KOMPLETO I AGORA SAIDA MAKA IHA NEEBA OHIN AMI HARE KATAK IHA SASAN SIRA HANESAN BATAR NO KOTO HO FOS NIAN BALUN NO PAKOTE  BALUN MAKA NIA MONTANTE BALU LATO KILOGRAMA NEBE DETERMINA  TAMBA NEE MAKA ITA DISKUSAUN HO KOMPANHA ,ITA HOLA DESIJASAUN KATAK  IMI HALO KOMPLETA NEE MAKA OHIN SIRA HALO KOMPLETA TIA ONA ,,                            

UNIDADE  ESTADU  E  AVALISAUN  RISKU   HUSU  BA COMPANHIA TENKI  KOMPLETA SASAN NE’EBE  MENOS HO SASAN SELUK  TUIR KONTRATO NE’EBE  ESTABLECE

SAIDA MAKA SIRA HALO KOMPLETO BA MANTOLUN TUIR LOLOS  NEE KADA EMA IDA HETAN MANTOLUN 6/NEN MAIBE KONTAJEN HO MINA , MINA LOLOS NEE SIRA  HETAN LITRU RUA/2  MAIBE LATO TAMBA LAIHA ONA DEPOIS SIRA HOLA FALI LITRU RUA MAIBE LATO NAFATIN BA OSAN NIAN DEPOIS SIRA KOMPLETA TAN HO MANTOLUN HAAT , HUSI FOS HO BATAR NIAN NEEBE MAKA LATO TAUN AUMENTA TAN MANTOLUN IDA NEEBE TO IKUS SAI EMA IDA , NIA KOMPLEMENTA NEE MAKA MANTOLUN SANULU RESIN IDA ,,,,,                 

ENTRETANTO ACTIVIDADE  ATRIBUISAUN  SASAN SEXTA BAZECU  IHA ALDEIA  MANUKOLU HATA/ HATULULI  HO SOATALA HETAN   SIGURANCA MASIMU HUSI UNIDADE POLICIA  SUKU  HO  FORCA F-FDTL

JORNALISTA : YONA PEREIRA

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment