by

COMUNIDADE BELE HALO REKLAMASAUN

ADMINISTRADOR POSTO BAZARTETE  JOAO NACIMENTO BRAZ  AFIRMA  BENEFICIARIO SEXTA BASICA  LA BELE HALO IMPEDEMENTO BA PROSESU DISTRIBUSAUN  WAINHIRA IDENTIFIKA  SASAN NE’EBE SIMU LA TUIR NUMERU TOTAL HABITANTE IHA UMA LARAN

COMUNIDADE BELE REKALAMA LIU HUSI AUTORIDADE SUKU NUNE’E  BELE PROSESU FALI  TUIR PROSEDIMENTO NE’EBE VIGORA

IHA TIBAR SIRA PROTESTA TAMBA DEIT NUMERO FAMILIA NIAN NEE MAK LA TO’O  ITA HARUKA BA IHA STATAL NAIN WALU ESTATAL HARUKA MAI FALI NEE NAIN NE’EN DEIT NTAUN KOMPANHIA DISTRIBUI BAZEIA BA LISTA NEBE MAK IHA TAMBA LISTA NE MAK HALO ONA ISTIMASAUN KARIK HO NEE MAK ORSIDA AKONTESE HALO FOVOR IDA MAI HASORU NAI CHEFE SUCO IHA NE HALO REKLAMASAUN MAI BEE ITA BOOT SIRA LABELE HALO IMPEDEMENTO  BA IHA DISTRIBUISAUN IDA NEE NO DISTRIBUISAUN IDA NEE KONTINUA LAO TO REMATA.

JOAO NACIMENTO BRAZ  HATUTAN AUTORIDADE SEI KONTINUA HALO AKOMPANAMENTO BA PROSESU DISTRIBUSAUN SEXTA BASICA NE’E

TEMPU  HANESAN  REPRESENTANTE  BENEFICIARIO ANA ROSALIA DA  COSTA RIBEIRO  SENTE  KONTENTE   TANBA SASAN NE’EBE  SIMU  TUIR VALOR NE’EBE GOVERNO  FOSAI

ANA ROSALIA DA COSTA .HAU SENTE KONTENTE TAMBA SASAN NEBE FO MAI NEE TUIR DUNI VALOR NEBE MAK GOVERNO FO NEE HAU HUS AGRADESE BA GOVERNO TAMBA AMI SIMU ONA HUSI SUCO MAUMETA SIMU ONA SASAN NEBE MAKA GOVERNO SIRA TERMINA TIA ONA IHA LETEN NEBA DEHAN ATU FO TUN MAI AMI KOMUNIDADE SUCO MAUMETA NEBE HAU SINTE SASTIFAS TUIR DUNI REKEZITUS NEBE GOVERNO FO ATU VALOR HAU LABELE TERMINA TAMBA IHA BOTE LARAN HAU LABELE HATENE MAI BEE BA HAU RASIK SINTE SASAN SIRA NEE KOMPLEITU TUIR STANDART GOVERNO FO.DALA IDA TANA OBRIGADO NO AGARDESE BA GOVERNO NEBE FO ONA SESTA BASIKU MAI AMI SUCO MAUMETA  

ANA ROSALIA DA  COSTA RIBEIRO HATO’O OBRIGADU BARAK BA  GOVERNO  NE’EBE  APOIO SEXTA BASICA BA COMUNIDADE MAUMETA

JORNALISTA : VALDO COSTA

EDITOR : LEONETO  SANTOS

Comment