by

NOTARIADO KONTINUA ATENDE KOMUNIDADE IHA TEMPU ESTADU EMERGENSIA

SERVISU REGISTO NO NOTARIADU MUNICIPIO LIQUIÇA KONTINUA HALA’O ATENDIMENTU BA COMUNIDADE DURANTE ESTADU EMERGENSIA.

DIRECTOR SERVISU NO NOTARIADAU AMARO MARTINS HATETEN BASEIA BA ORIENTASAUN HUSI NASIONAL ATU BELE ATENDE EMA NAIN SANULU LORON IDA HODI KUMPRI NAFATIN REGRAS ESTADU EMERGENSIA.

ESTADO EMERGENSIA AMI MOS HETAN ORENTASAUN MAI HUSI NASIONAL ATU LORON IDA ITA ATENDE EMA NAIN RUA NULU MAI BEE ITA IHA BAZE WAIN HIRA ITA NIA MALUK SIRA MAI HUSI FATIK NEBE DOOK KARIK SIRA TENKI UJA MASKRE KUMPRI NAFATI HO ESTADO EMERGENSIA NEBE BA FO SAI ITA KONTINUA ATENDE SIRA NAFATIN.

DIRECTOR NE’E HUSU BA KOMUNIDADE NE’EBE SIDAUK IHA BILHETE DE IDENTIDADE ATU HAKBESIK A’AN BA NOTARIADO HODI  TRATA  DOKUMENTOS.

BA ITA NIA KOMUNIDADE SIRA NEBE MAK SIDAUK HETAN BHILETE IDENTIDADE SIRA MOS TENKI IHA DOCUMENTUS NEBE MAKA KRITERRIA NIAN NEBE AMI TAKA ONA IHA LIUR NEBA SIRA TENKI KOMPLEITA DOCUMENTUS SIRA NEE MAI PARA ATU BELE PROSESU  TUIR NORMAL NIAN TUIR BUAT NEBE MAK IHA

KOMUNIDADE ZITO DOS SANTOS AGRADESE TAMBA BELE ATENDE NAFATIN KOMUNIDADE HODI TARATA DOKUMENTOS.

AMI AGRADESE BA SERVISO NOTARIADO NEBE ATENDE NAFATIN AMI IHA TEMPO ESTADO EMERGENSIA NIA LARAN.

TUIR OBSERVASAUN RCT NOTA KATAK KOMUNIDADE NEBE  BA TRATA BI NAFATIN KUMPRI PROTOKOL OMS NO REGRA ESTADO EMERRGENSIA NIAN.

JORNALISTA : LEONETO  SANTOS

EDITOR : LEONETO  SANTOS

Comment