by

KOMUNIDADE NAFATIN HALO PREVENSAUN

LIQUIÇÁ, 22 JANEIRU 2021 (RCT) – MEDIKU GERAL POSTU SAUDE MOTA-ULUN ALERTA BA KOMUNIDADE ATU NAFATIN KUMPRI BA PREVENSAUN LIU HUSI PROTOKOLU SAUDE NIAN HODI KOMBATE SURTU COVID-19.

“AGORA DADAUN ITA IHA ESTADU EMERGENSIA TAMBA COVID NE`E LAOS FOIN AKONTESE AGORA IHA ITA NIA RAIN MAIBE TAMA ONA BA ETAPA DARUAK  NIAN TAMBA MORAS NE`E HUSI VIRUS NO NIA HADAET NE`E LAIS LIU HUSI EMA IDA BA EMA SELUK TAMBA VIRUS NE`E HADET LIU HUSI SISTEMA RESPIRATÓRIU TAMBA NE`E IHA NIA PREVENSAUN  IMPORTANTE  LIU MAK HALO DISTANSIAMENTU SOSIAL HANESAN ITA TENKI DOK MALU METRU IDA KA LIU HO EMA SELUK WANHIRA ITA KOALIA HO EMA SELUK NO UJA MÁSKARA WANHIRA ATU KOALIA HO EMA SLUK KA MEAR MEDIKU GÉRAL POSTU SAUDE MOTA ULUN NOEMIA JUDIT XIMENES  HATETEN BA JORNALISTA SIRA IHA NIA KNA`AR FATIN SEXTA NE`E.

“NIA HATUTAN FASE LIMAN HO SABAUN NO ITA NIA LIMAN NE`EBÉ FOER WANHIRA ITA KAER ONA BUAT RUMA LABELE  KAER FALI BA ITA NIA MATAN IBUN NO INUS IDA IMPORTANTE TEBES EXEMPLO SE WANHIRA ITA NIA LIMAN FOER VIRUS NE`E IHA ITA KURIOZA KAER BA ITA NIA MATAN TILUN NO INUS ENTAUN BELE PROVOKA ITA MEAR KA ISPA TAMBA MORAS COVID NIA SINAIS HANESAN HO MORAS (ISPA) INFEKSAUN SISTEMA RESPIRATÓRIU.

“IMPORTANTE MAK ITA NAFATIN KUMPRE PROTOKOLU SAÚDE NIAN HANESAN HALO PREVENSAUN TENKIMHADOK MALU LABELE HALIBUR MALU LIU HUSI EMA NA`IN SANULU BA LETEN ITA MÓS PRESIZA APRENDE MEAR TAKA IBUN LABELE HO LIMAN LARAN MAIBÉ HO LIMAN SIKUN KA UJA TIXU IDA NE`E MAK IMPORTANTE BA ITA ATU HALO HODI KONTRA VIRUS CORONA.

MEDIKU GERAL NEE APELA BA POPULASAUN HOTU ATU LABELE HALIBUR MALU IHA FATIN PUBLIKU SIRA NO APRENDE UJA MASKRA WAINHIRA SAI HUSI UMA.

JORNALISTA : YONA PEREIRA

EDITOR : LEONETO  SANTOS

Comment