by

XEFI SUKU GARANTE CESTA BAZIKA FO BENEFISIO BA KOMUNIDADE

POPULASAUN ALDEIAA  SIA IHA SUKU ULMERA POSTU ADMINISTRATIVU BAZARTETE MUNISIPIO LIKISA  OHIN  SIMU   PRODUTU CESTA BAZIKA NEEBE FORNESE HUSI KOMPANIA BETULHEI.

XEFI SUKU ULMERA  MARTINHO COREIA  GARANTE  PRODUTU NEBE  KOMUNIDADE SIRA SIMU  SEI BENEFISIA  BA NESESIDADE  FAMILIA NIAN.

HAU GARANTE KATAK SASAN SIRA NE’E SEI BENEFISIA BA COMUNIDADE RASIK TAMBA PRODUTU NE’E MAI HUSI PRODUTU LOKAL TAMBA NE’E MAK HAU GARANTE KATAK SEI BENFISIA BA COMUNIDADE HOTU.”

XEFI SUKU HUSU BA BENEFISIARIO SIRA   ATU  UTILIZA SASAN NEEBE  SIMU HODI  RESPONDE  BA NESECIDADE  FAMILIA NIAN  DURANTE  PANDEMIA COVID NIA LARAN.

ATU DEHAN DEIT WAINHIRA  PROGRAMA GOVERNU NIAN LAO NAFATIN MAKA HODI BELE ATENDE COMUNIDADE NIA MORIS DURANTE FULAN RUA NIA LARAN WAINHIRA COVID SEI LAO HELA IHA ITA NIA NASAUN.”

SUKU ULMERA KOMPOSTU HUSI ALDEIA SIA NO OHIN  ALDEIA  TOLU MAK  SIMU  PRODUTU CESTA BAZIKA.

JORNALISTA :EDU EXPOSTO

EDITOR  : LEONETO SANTOS

Comment