by

ALDEIA LEBUHEI SEI SIMU SESTA BAZIKA IHA SIRA NIA ALDEIA

KOMPANIA  DISTRIBUITOR  PROGRAMA CESTA BAZIKA SUKU DATO  KOMPANIA FU,.LDA  SEI LORI  PRODUTO SESTA BAZIKA TOO  IHA ALDEIA LEBUHEI , TAMA  IHA  LORON  RUA LIU BA  KOMUNIDADE  ALDEIA LEBUHEI  HEIN PRODUTU  SESTA BAZIKA  MAIBEE TAMBA FOS RAI TOO TARDE  HAMOSU PREOKUPASAUN BA SIRA TAMBA  SIRA BA MAI  HUSI FOHO TUN MAI VILA.

TAMBA NEE  NAIN KOMPANIA FU  (LDA )  ESPLIKA  RAJAUN TAMBA  LORON  HIRAK LIU  FOS  RAI  TOO  TARDE  ,NUNEE KOMPANIA SEI LORI  PRODUTU BA TO IHA  SIRA NIA ALDEIA.

“TAMBA LORON HIRA SIRA MAI AMI KOMLIKADU LIU HO FOS RAI NO IKUS FOS RAI TAMA MAI TAMBA AMI IHA ONA PROBLEMA NEBE AMI KOKO RESOLVE ONA NEBE ALDEIA LEBUHEI HEIN DEIT IHA FATIN DEPOIS AMI PREPARA SASAN KOMLETU MAK AMI LORI BA ITA BOT SIRA NIA FATIN”

TUIR PLANU KOMPANIA  SEI HALO DISTRIBUISAUN  SESTA BAZIKA BA ALDEIA LEBUHEI  IHA SEDE ALDEIA  DATO FOHO .

“SEDE ALDEIA DATO FOHO NEBE BESIK PAR KOMUNIDADE SIRA BELE BA IHA NEBA HODI SIMU SEXTA BASIKA// TOTAL KOMUNIDADE NEBE SEIDAUK SIMU SESTA  HAMUTUK ATUS HAAT TOLU NULU”

DADAUN NEE  KOMPANIA  HALO HELA PREPARASAUN  BA PRODUTU SIRA HODI DISTRIBUI BA KOMUNIDADE  SIRA.

JORNALISTA : EDU EXPOSTO

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment