by

ASAUN BA PREVENSAUN IMPORTANTE

RELASIONA  HO MORAS MUNIDIAL  COVID 19 NEEBE  INVADE MUNDO TOMAK NO KONSEGE  HAMATE ONA EMA BARAK IHA MUNDO,TIMOR LESTE MOS KADA LORON  REJISTA  KAZU AFEITADU COVID  19, MAIBEE LA HAMATE  EMA  IDA IHA TIMOR LESTE,TAMBA NEE KOMUNIDADE TENKI HALO ASAUN  PREVENSAUN BA COVID-19 IMPORTANTE.

DADAUN NEE TIMOR LESTE REGISTA TAN KAZU FOUN  TOLU BA EMA AFEITADU SURTU COVID-19 HAMUTUK RUA NULU RESIN-HITU.

BA JORNALISTA XEFE SENTRU SAUDE INTERINA LIKISA BEATRIS FILOMENA DA SILVA DOS SANTOS HUSU BA KOMUNIDADE HOTU IHA MUNISIPIU LIKISA HALO PREVENSAUN LIU HUSI ASAUN HALO DISTANSIA FISIKU NO DISTANSIA SOSIAL FASE LIMAN BEIBEIK ANTES NO DEPOIS HALAO AKTIVIDADES.

“PARTE AMI SAUDE AMI NIA MENSAZEN BA ITA NIA KOMUNIDADE SIRA MAK NE/  AGORA DADAUN NE ITA NIA KAZU COVID NE SAE MAKAS NO BESIK LIU FRONTEIRA TAN NE HUSU ITA NIA KOMUNIDADE SIRA MANTEIN NAFATIN HALO DISTANSIA FISIKO NO BAINHIRA ATU SAI BA FATIN RUMA PRESIJA UJA MASKER”

XEFE SENTRU SAUDE INTERINA LIKISA IMFORMA BA KOMUNIDADE HOTU NAFATIN KUMPRE REGRAS HUSI MINISTEIRU SAUDE NO ORGANIZASAUN SAUDE MUNDIAL NIAN.

JORNALISTA : NICHA SANTOS

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment