by

SERVISU SOSIAL JEJUITAS TIMOR LESTE REALIZA EVENTU KUDA AI OAN

SERVISU  SOSIAL  JEJUITAS  TIMOR LESTE  HAMUTUK  HO  KOLABORADORES  SIRA REALIZA EVENTU KUDA AI OAN MONTESERAT KASAIT IHA SUKU ULMERA POSTO BAZARTETE MUNICIPIO LIQUIÇA.

PROJECT MANEGER SERVISU SOSIAL  JEJUITAS JOSE PEREIRA  HATETEN AKTIVIDADE NE’E REALIZA HODI CELEBRA ANO INACIANO NUDAR PADROERU JEJUITA IHA TIMOR LESTE.

ALENDE NE’E ATU KONSIENSIALIZA SOSIEDADE SIRA HODI TAU MATAN BA MEIO AMBIENTE.

“  AKTIVIDADES NEEBE HALA’O OHIN LORON NE’E ATU KOMEMORA LORON SANTO INACIO LOIOLA HO SAO JOSE NIA HISTORIA ITA ATU BANATI TUIR SIRA NA HISTORIA ENTAUN HO MOMENTU IDA NEE HO AKTIVIDADES SIRA NE’E HODI LEMBRA FALI ITA”

JOSE PEREIRA  HATUTAN SELEBRASAUN NE’E SERVISU ENTRE KOLABORADORES SIRA PADRE JEJUITAS NIAN.

HANESAN GRUPO MAGIS COLEGIO SANTO INACIO DE LOYOLA NO GRUPO DIVINA MISERICORDIA HUSI BALIDE.

“HANESAN GRUPU SIRA  NE’EBE KOLABORA HAMUTUK HO AMI ,,MAKA HANESAN, CJS SANTO INACIO LOIOLA GRUPO MIJER RECORDIA BALIDE NO MOS MAJIS MOS KOLABORA HAMUTUK HO AMI ATU KUDA AI OAN”                    

MARIANA CARLOS HUSI GRUPO DIVINA MISERICORDIA BALIDE SENTE HAKSOLOK HO AKTIVIDADE NE’EBE REALIZA TAMBA BELE INSPIRA COMUNIDADE ATU TAU MATAN BA MEIO AMBIENTE.

“AMBIENTE NE’E IMPORTANTE TEBES BA ITA ,HAU SENTI PROGRAMA SEJUITAS SIRA NIAN NE’E FURAK TEBES ITA ATU HALO DIAK LIU TAN IHA ITA NIA AMBIENTE NEE MOS ITA BELE SENTI NIA RESPONSABLIDADE ITA NIAN”                       

AI OAN NE’EBE KUDA IHA MONTESERRAT KASAIT HAMUTUK ATUS TOLU KOMPOSTO HUSI AI AKASIA, AI SARIA, AI KAKEU NO AI MATAN DUKUR.

JORNALISTA : YONA PEREIRA

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment