by

MANKLEDU SUSESU IHA PROGRAMA REFLORESTASAUN

MANKLEDU IMPLEMENTA PROGRAMA OINOIN IHA LIKISA. IHA PROGRAMA BALUN NEEBE  MANKLEDU  HETAN SUSESU  NO KONTINUA NAFATIN HALAO  IHA MUNISIPIO.

DIRETUR  NGO MANKLEDU  HATETEN NGO MANKLEDU EJISTE IHA TINAN 2006 NO HETAN APOIO HUSI JICA  HODI  HALO PROGRAMA  REFLORESTASAUN. PROGRAMA REFLORESTASAUN NEE  MANKLEDU HETAN SUSESU TAMBA AI NEEBE SIRA KUDA KONTINUA MORIS NAFATIN.

“HARE BA KOTUK ASOSIASAUN MANKLEDU ESTABELESE IHA TINAN RIHUN RUA NEEN PARSERIA HO JICA FOKA LIU BA REFLORESTASAUN IHA SUCO MAUMETA ALDEIA NARTUTU.”

ATIVIDADE REFLORESTASAUN NEEBE MANKLEDU SUSESU MAKA KUDA AI OAN BA IHA FATIN NEEBE RISKU BA RAI HALAI NO  KUDA AI OAN BA IHA BEE MATAN HODI  FORNESE NAFATIN BEE BA KOMUNIDADE SIRA.

“ AKTIVIDADE ONISA PROTESE FATIN RISKU DEZASTRE SIRA KUDA AI NO MOS HALO KONSERVASAUN BA BE MATAN SIRA.”

ATIVIDADE NEE  HALO BA IHA SUKU MAUMETA ALDEIA NARTUTU.

JORNALISTA : LEONETO SANTOS

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment