by

FORMANDO 38 SIMU SERTIFIKADO

FORMANDO KURSUS LIAN INGLESH  HO KOMPUTADOR HAMUTUK NAIN 38  SIMU SERTIFIKADO HUSI UNIDADE CENTRO FORMASAUN JUVENTUDE  (UCFJ)   IHA SUCO MAUMETA POSTO ADMISTRATIVO BAZARTETE MUNICIPIO LIQUICA.

BA JORNALISTA RCT XEFE UNIDADE CENTRO FORMASAUN JUVENTUDE EDUARDO DOS  SANTOS GONCALVES HATETEN SERTIFIKADO NEBE DISTRIBUI BA NE’E BAZEIA BA RESULTADO AVALIASAUN NE’EBE HALA’O HUSI FORMADOR

FORMANDO HUSI KURSUS LIAN INGLESH HAMUTUK NAIN TOLU NULU NO KURSUS KOMPUTADOR EMA NAIN UALO MAKA SIMU SERTIFIKADU .

      “OHIN DISTRIBUI SERTIFIKADU  TAMBA ITA HARE PARTISIPASAUN DURANTE SIRA PARTI SIPA ONA  I TEMPU TO’O ONA ATU SERTIFIKA SIRA LIU HUSI NIA PARTISIPASAUN,  HUSI  PARTE TREINADORES SIRA NIAN NE’EBE MAK ATU AVALIA KA ATU FO VALOR BA ESTUDANTE SIRA”                  

XEFE UNIDADE CENTRO FORMASAUN JUVENTUDE EDUARDO DOS  SANTOS GONCALVES HUSU BA JOVENTUDE SIRA ATU  LA BELE DEPENDENTE BA NASAUN MAIBE TENKI UJA TEMPU HODI  HALO  ASAUN RUMA HODI KONTRIBUI BA DESENVOLVEMENTO

REPREGENTANTE EDUCASAUN MUNICIPIO LIQUICA CARLOS LOSPES LORI EDUKASAUN MUNICIPIO NIA NARAN APRESIA ATIVIDADE FORMASAUN NE’E PASPARTE HUSI EDUKASAUN  NON FORMAL  BA JOVENTUDE SIRA NIA FUTURO

  “APRESIA ITA NIA JOVEN SIRA ATU BELE HAKLEAN SIRA NIA KOINESIMENTU IHA SIRANIA VIDA DIARIA OU BA SIRA NIA FUTURU RASIK, IHA NE’E HA’U HAKARAK SUBLINA PONTOS INPORTANTES TOLU (3) PRIMEIRU PONTO REPRESENTA DIRETOR DA EDUKASAUN  APRESIA BA ATIVIDADE IDA NE’E, RUA (2) APRESIA MOS INAN AMAN NIA INISIATIVA RASIK ATU DUDU LABARIK SIRA JOVEN SIRA PARTISIPA KUALKER AKTIVIDADES NE’EBE ATU LORI SIRA BA KOINESE SIRA NIA VIDA  IHA FUTURU.”    

REPREGENTANTE EDUCASAUN MUNICIPIO LIQUICA CARLOS LOSPES FOSAI MOS KATAK LIAN SAI HANESAN  BAROMETER  IDA ATU KOMUNIKA BA MALU ENTRE EMA IDA HO EMA SELUK.

JORNALISTA : VALDO COSTA

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment