by

INAN AMAN AGRADESE UCJ

FORMANDOR HO INAN AMAN KURSUS LIAN INGLESH NO KUMPUTADOR IHA UNIDADE CENTRO FORMASAUN JUVENTUDE SENTI KONTENTE TAMBA BELE SIMU SERTIFIKADO.

BA JORNALISTA RCT FORMANDO AGOSTO BAREITO  DOS SANTOS SENTE KONTENTE TAMBA BELE SIMU RESULTADO FORMASAUN  LINGUA  INGLES  HO KOMPUTADOR NE’EBE ( UCFJ) OFERESE BA NIA OAN

     “ HA’U MAI IHA NE’E HA’U NIA INTRESE ATU TUIR KURSU IHA NE’E, TAMBA IHA NE’E KURSU OIN RUA (2) PARTE KOMPUTEDOR NO PARTE INGLESH MAIBE HA’U HILI IHA PARTE KOMPUTEDOR NE’EBE HAHU HUSI INISIU FULAN OUTOBRU  DIA 5 MAI TO’O OHIN LORON, HA’U SENTI ORGUILU OITOAN TAMBA DURANTE HA’U SEIDAUK APRENDE KOMPUTEDOR HA’U SENTI  HA’U NE’E HANESAN BUAT IDA LA HATENE BUAT HOTU, MAIS HA’U MAI APRENDE KOMPUTEDOR HA’U IHA  KOINESEMENTU  OITOAN KONA BA KOMPUTEDOR OHIN HA’U HETAN TERSEIRU LUGAR, HA’U SENTI KONTENTE OITOAN MAIBE HA’U HAKARAK BA OIN HA’U MOS HAKAS AN NAFATIN ATU NUNE’E APRENDE DIAK LIU TAN.’’  

AGOSTO BAREITO  DOS SANTOS HATUTAN KATAK ACTIVIDADE FORMASAUN NE’E PRESIJA PROMOVE DIAK LIU TAN 

OPURTUNIDADE NE’E REPRESENTANTE PARTISIPANTE MARIANA ALVES DE JESUS HATETEN SENTE KONTENTE TANBA BELE APROVEITA TEMPU HODI TUIR CURSU REFERE

      “HA’U HUSI KURSUS LIAN INGLESH, IHA OPORTUNIDADE IDA NE’E HA’U SENTE KONTENTI TAMBA LAOS HA’U DEIT MAK SIMU SERTIFIKADU MAIBE AMI HO KOLEGA SIRA TAMBA NE’E AMI SENTI KONTENTI NO ORGUILO TEBES, TAMBA IHA FATIN IDA NE’E RASIK HARI KURSUS LIAN INGLESH HO KOMPUTEDOR ATU NUNE’E BELE AUMENTA DIAK LIU TAN AMI NIA KOINESIMENTU NO ESPERIENSIA, BA HA’U INDIVIDU KARIK BA IHA FUTURU KARIK FATIN KARIK SEI BELE LOKE HA’U RASIK HO HA’U NIA KOLEGA SIRA BELE KONTINUA.’’    

IHA  FATIN HANESAN REPRESENTANTE INAN AMAN FORMANDO CELESTINO DA SILVA GONCALVES HATO’O AGRADESE BA FORMADOR SIRA NO HUSU NAFATIN BA FORMADOR SIRA TENKI KONTINUA LOKE NAFATIN KURSUS BA JOVENTUDE SIRA.

JORNALISTA : VALDO COSTA

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment