by

SUKU LUKULAI SEIDAUK IHA POSTU SAUDE

SUKU LUKULAI POSTU ADMINISTARTIVU LIKISA MUNISIPIO LIKISA TOO ORAS SEIDAUK IHA POSTU SAUDE  IHA SUKU NEE HODI ATENDE  KOMUNIDADE SIRA.

XEFI ALDEIA LEBUANA BENDITO PEREIRA DA CRUZ  ESPLIKA DURANTE NEE KOMUNIDADE SIRA  ATU BA HALO TRATAMENTU TENKI LAO AIN BA TOO IHA SUKU METAGOU NO SUKU DARULETE HODI HETAN TEATAMENTU.

“LIGA BA SAUDE KONA BA KOMUNIDADE ALDEIA LEBUANA DISTANSIA DOK TEBES HUSI SENTRU SAUDE/ DALARUMA HETAN MORAS SIRA TENKE ESFORSU AAN HODI LAO AIN DURANTE KILO METRU SANULU HODI BA IHA SENTRU SAUDE METAGOU NO DARULETE”

NIA ESPLIKA  BAINHIRA KOMUNIDADE BALUN HETAN MORAS NEEBE GRAVE  SIRA TENKI HULAN DEIT HODI LORI BA IHA POSTU SAUDE IHA SUKU SIRA SELUK.

“SEKARIK AKONTESE MORAS URJENTE RUMA ENTAUN SIRA LIGA MAI AUTORIDADE SIRA NO AUTORIDADE KOPERA HO JOVEN NO VIZINO SIRA ATU AJUDA BAINHIRA LAO LA BELE AMI BELE LEBA HODI LORI BA SENTRU SAUDE NEBE BESIK”

NIA PARTE HUSU BA PARTE KOMPETENTE SIRA ATU ESTABLESE POSTU SAUDE IHA SUKU REFERE HODI BELE ATENDE BA FAMILIA SIRA NEEBE PRESIZA HALO TRATAMENTU BA SAUDE.

JORNALISTA : EDU EXPOSTO

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment