by

ILO HO MOP FASILITA TREINAMENTU BA FUNSIONARIO SIRA

ORGANIZASAUN INTERNASIONAL TRABALHADOR ILO HO MINISTERIO OBRAS PUBLIKAS FASILITA TREINAMENTU BA FUNSIONARIU SIRA KONA BA KUDA AI-OAN.

ABRIL DOS SANTOS DA COSTA NUUDAR FASILITADOR ESPLIKA TREINAMENTU NE`E ATU KAPASITA FUNSIONARIU NO TEKNIKU SIRA KONA BA KUDA AI-OAN HO LOLOS HODI EVITA ERROSAUN IHA TEMPO UDAN.

“ITA FO TREINAMENTU NEE BA FUNSIONARIO SIRA OINSA ATU KUDA AI OAN  NEEBE DIAK TUIR  TEKNIKU NEEBE IHA.”

FASILITADOR NEE IHA ESPERANSA KATAK HO TREINAMENTU NE`E BELE TULUN HODI FASILITA LIU TAN FUNSIONARIU SIRA ATU BELE PARTILLA BA KOMUNIDADE SIRA .

ESPERA KATAK MATERIA NE’EBE ITA PASA BA SIRA DURANTE LORON HAT NE’E BELE FO BENEFISIU BA SIRA”.

PEDRO MENDONSA NU`UDAR PARTISIPANTE HUSI MUNISIPIU AILEU SENTI KONTENTI TAMBA TREINAMENTU NE`E LORI ESPERENSIA NO REFERENSIA FOUN.

“TREINAMENTU NE’EBE MAK AGORA DADAUK AMI TUIR NE’E IMPORTANTE TEBES BA AMI HENESAN ENJINEIRU SIRA. LIU-LIU IHA AREA KONA BA BIO ENJINEIRU NIAN OINSA ATU PROTEJE RAI SIRA NE’EBE MAKA WAINHIRA HETAN EROSAUN ENTAUN LIU HUSI BIOENJINEIRU IDA NE’E ATU BELE REZOLVE EROSAUN SIRA NE’EBE MAK IHA”.

TREINAMENTU NE`E HALAO DURANTE SEMANA IDA NO HETAN PARTISIPASAUN HUSI FUNSIONARIUS OBRAS PUBLIKAS HUSI MUNISIPIU AILEU,DILI,MANATUTU,NO LIKISA.

JORNALISTA: VALDO COSTA

EDITOR : LEONETO DOS SANTOS

Comment