by

MOTA KOTOTA DIFIKULTA KOMUNIDADE NIA MOVIMENTU IHA TEMPO UDAN

MOTA KOTOTA NE’EBE LOKALIZA IHA FRONTEIRA SUKU ASUMANU HO SUKU DARULETE, SUKU DATO NO SUKU LEOTELA POSTO ADMINISTRATIVO LIQUIÇA VILLA FO INPAKTU BA KOMUNIDADE NIA MOVIMENTO WAINHIRA AKONTESE UDAN.

DEOLINDO CORREIA MARTINS RESIDENTE AREA NE’EBA HATETEN UDAN BOT TINAN NE’E DIFIKULTA SIDADAUN SIRA ATU ASESU BA FASILIDADE PUBLIKU INKLUI BA MERKADU.

“HARE BA MOTA NO DALAN AGORA DADAUN KONDISAUN HANESAN NE’E BELE PREJUDIKA BA KARETA HO MOTOR LABELE LIU”.

DEOLINDO CORREIA MARTINS HUSU BA AUTORIDADE KOMPETENTE ATU HARE NO KONSIDERA SIRA NIA PREOKUPASAUN.

“HUSU BA GOVERNU TENKI TAU MATAN HELA MOTA PARTE DARULETE BALIZA HO ASUMANU “.

HATAN BA PREOKUPASAUN NE’E ADMINISTRADOR POSTO LIQUIÇA VILLA ROGERIO DOS SANTOS AFIRMA KOALIA ONA HO XEFE SUKU ASUMANU ATU TAU PRIORIDADE BA PONTE MOTA KOTOTA IHA PLANU  PDM  TINAN  2021.

“ITA HARE KATAK MOTA IDA ASUMANU NE’E MOTA IDA NE’EBE MAKA FO PERIGU  BA COMUNIDADE LIU-LIU OINSA SIRA BELE HALA’O SIRA NIA MOVIMENNTU IHA TEMPO UDAN. TAMBA NE’E MAK IHA TINAN IDA NE’E LIU HUSI PROJECTO PDM  SEMANA IDA KA SEMANA SUA TAN MAI AMI EKIPA HUSI POSTO ADMINISTRATIVO SEI MAI TO’O IHA SUKU ATU HALO TA’IS INISIAL BA PROJECTO SUKU  SIRA. TAMBA NE’E MAK OHIN HAU KOALIA ONA HO XEFE SUKUMASUMANU PARA ITA BELE HARE TOK SUKU ASUMANU BELE TAU PONTE IDA  HANESAN PRIORIDADE IDA BA PROGRAMA  PDM”. 

MOTA KOTOTA ASUMANU KONSIDERA LUAN TAMBA AKOMULA MOTA EKAPU DARULETE NO LEOREMA .

JORNALISTA: EDU EXPOSTO

EDITOR : LEONETO DOS SANTOS

Comment