by

GOVERNO DEZERSIFIKA IMFORMASAUN

LIKISA, 25 FEBREIRU 2021 (RCT)- SECRETARIO  ESTADO COMUNICAÇÃO SOCIAL  JOVINAL  MERICO AKARA ORIENTA DIRECTORES  NACIONAL  HUSI SECOMS  ATU KAER METIN BA PROGRAMA DESERSIFIKA KOMUNIKASAUN IHA NIVEL MUNICIPIO  HODI  REFORCA RADIO COMUNIDADE  SIRA.

TUIR  SECRETARIO ESTADU KATAK  PROGRAMA DEZERSIFIKA NE’E INKLUI  BA JORNAL, MEDIA ON LINE, NO  TELEVIZAUN  HODI OFERESE INFORMASAUN BA KOMUNIDADE.

PROGRAMA NE`EBÉ MAKA APROVADU NE`E DIVERSIFIKA MEIUS KOMUNIKASAUN IHA NIVEL MUNISIPIU, ITA BO`OT SIRA KAER IDA NE`E  ATU HALO REFORSA RADIO KOMUNIDADE BALUN REFORSA IHA PORTAL BALUN REFORSA IHA ONLINE SIRA SENTRU BA IMFORMASAUN NE`E HOTU TAMA IHA DEJEÑU DEZERSIFIKA MEIUS KOMUNIKASAUN NIAN,OBJETIVU MAK IDA NE`E ATU FORNESE IMFORMASAUN ATU FO ASESU IMFORMASAUN BA ITA NIA KOMUNIDADE HOTU LIU-LIU MEDIA ONLINE MEANS TREAMING TANTU TELEVIZAUN NO HOTU KEDAS. NE`EBÉ ITA BO`OT SIRA HARE BA LORON 7 FULAN ABRIL ITA HASORU MALU NE`E ITA TAMA ONA BA IHA PRIORIDADE TRIMESTRE SEGUNDO.

ENTERTANTO DIRECTOR  CENTRO RADIO  COMUNITARIO  JOSE DA COSTA  HATETEN   PLANO  PROGRAMA  SECOMS SEI EMPLEMENTA TUIR  MATRIX  NE’EBE   PREPARA ONA HUSI DIRASAUN.

JORNALISTA : YONA PEREIRA

EDITOR : LEONETO SANTOS 

Comment