by

POPULASAUN VAUPU LA ASESU REDI SOCIAL

COMUNIDADE FAMILIA ATUS TOLU RESIN  LA  ACESSU LINHA TRANSMISAUN REDI  SOCIAL   IHA  ALDEIA VAUPU SUCO VATUBORO POSTO ADMISTRATIVO MAUBARA MUNICIPIO LIQUICA

XEFE  DO SUCO VATUBORO JULITO  DOS  SANTOS HATETEN COMUNIDADE  AREA  VAUPU  LA  ACESSU   SIGNAL  LINHA TELEPHONE TANBA LAIHA TORE REDI SOCIAL

SITUASAUN NE’E FO INPACTO BA COMUNIDADE LA BELE  HALO KOMUNIKASAUN  HO  EMASELUK

JULITO DOS SANTOS HATETEN UMA KAIN HAMUTUK 315 SEFI DA FAMILIA TAMBA NE’E IMPORTANTE TEBES MAKA LINHA SOSIAL NE’E HANESAN INAN PARTUS HANESAN HEIN KARETA LA BIBAN MAIBE KOMUNIKASAUN NE’E IMPORTANTE PARA DEPOIS ITA ORIENTA ITA NIA PESOAL SAUDE DIREITA TUN ATU OBSERVA DIREITA SEI MANTEIN NAFATIN BA UKUN AN NEE SIRA PROBLEMA NAFATIN ,,

MEMBRU GOVERNO HO  DEPUTADO PARLAMNENTO NACIONAL DURANTE NE’E HETAN ONA INFORMASAUN VERBAL MAIBE SIDAUK  TAU ATENSAUN

TANBA NE’E HUSU BAINHIRA TUN BA RONA POVO NIA LIAN TENKI TAU ATENSAUN

“DURANTE NE’E PROBLEMA SIRA NE’E HAU HATO BA PARTE GOVERNU HANESAN DEPUTADU SIRA TUN MAI RONA POVO NIA LIAN HANESAN AMI AUTORIDADE NEE AMI OBSERVA DIREITA NEEBE RONA POVO NIA LIAN NEE AMI APRESENTA BA NE’EBA NEE TENKI APRESENTA IHA MESA PARLAMENTO I KOLIA I TENKI HADIA PROBLEMA SIRA NE’E NO TENKI KOALIA BA GOVERNU PARA HODI HADIA POVO NIA SUSAR, TAMBA VATUBORO LAOS ALDEIA VAUPU MAKA AT MAIBE SUKU SIRA SELUK AT LIU TAN GOVERNU MOS TENKI TAU ATENSAUN BA MOS SUKU SIRA NE’EBE MAKA IZOLADU TEBES

KOMPANHIA TELEKOMUNIKASAUN TIMOR TELEKOM TELEMOR INKLUI TELKOMSEL SIDAUK INSTALA TORE  TELEKOMUNIKASAUN  IHA AREA VAUPU

JORNALISTA :EDU EXPOSTO

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment