by

DURANTE ESTADU EMERGENSIA KOMUNIDADE NAFATIN TRATA PASAPORTE

LIKISA, 08 MARCO 2021 (RCT)- DIRESAUN REGISTO SIVIL NO NOTARIADO MUNICIPIO LIQUICA NAFATIN ATENDE KOMUNIDADE TRATA PASAPORTE IHA SITUASAUN ESTADO EMERGENSIA

LIA HIRAK NRE’E HATO’O HUSI TEKNIK SUPRIOR MINISTREIO JUSTISA DIRESAUN REGISTO SIVIL NO  NOTARIADO MUNICIPIO LIQUICA NELSON CARVALHO PINTOHATETEN DURANTE IHA SITUASAUN ESTADO EMERGENSIA SIRA NAFATIN ATENDE KOMUNIDADE SIRA NEBE MAK  ATU TRATA PASSAPORTE,

“TEKNIK SUPRIOR MINISTREIO JUSTISA DIRESAUN REGISTO SIVIL NO  NOTARIADO MUNICIPIO LIQUICA NELSON CARVALHO PINTO EXPLIKA IHA EMA BARAK MAKA IHA INTERESE HODI TRATA PASAPORTE MAIBE IHA MÓSKOMUNIDADE BALUN  LA BA HALO TAMBA AGORA ITA TAMA HELA IHA SITUASAUN ESTADU EMERGENSIA TAMBA NE`E SIRA HEIN ESTADU HAKOTU EE MAK SIRA MAI TRATA PASAPORTE TAMBA TRATA PASAPORTR AGORA NIA PROBLEMA MAK NE`E IHA TIME LIMITE (DURASAUN TEMPO)  SE KUANDU ITA TRATA ONA NO HALO PAGAMENTU NE`E HAHU SURA TUIR LORON VALIDU NE`EBÉ ITA TRATA AGORA ITA LA HATENE BAINHIRA MAKA ESTADU EMERGENSIA NE`E REMATA SE VALIDU TINAN LIMA (5) ESTADU EMERGENSIA DADA TO`O TINAN IDA KA RUA SAUGATI DEIT TAMBA ITA SEI SELU TAXA MÓS SAUGATI”

NELSON CARVALHO PINTO HUSU BA KOMUNIDADE SIRA NEBE MAK HAKARAK  TRATA PASSAPORTE PRESIJA LORI SERTIDAUN RDTL NO BILHETE IDENTIODADE (BI) ATU HALO PASSAPORTE ELEKTRONIK.

“KONA BA KRITERIA PASAPORTE NIAN NE`E TAMBA PASAPORTE NE`EBÉ ITA HALO BA NE`E PASAPORTE ELEKTRONIKU NE`EBÉ NIA LIGASAUN HO SERVISU  REGISTU NOTARIADU NO AMI LA PRESIZA DOKUMENTUS BARAK AMI HALO TUIR LEI DEHAN PRESIZA MAK BILETI IDENTIDADE (BI) BA SIRA NE`EBÉ ADULTU DIRESAUN FOTI DESIZAUN KATAK AUMENTA TAN SERDIAUN NASCIMENTO RDTL NO PRENXE TAN FORMULARIU IDA  NE`EBÉ AMI PREPARA IHA NE`E.TAMBA PASAPORTE ELEKTRINIKU NE`E SENSITIVU TEBES NO LA HANESAN PASAPORTE MANUAL”

FATIN HANESAN NELSON CARVALHO PINTOHUSU BA KOMUNIDADE SIRA HOTU MAK HELA IHA MUNICIPIO LIQUICA HAKARAK TERATA PASSAPORTE BELE HAKBESIK BA EDIFISIO MINISTREIO JUSTISA DIRESAUN REGISTO SIVIL NO  NOTARIADO MUNICIPIO LIQUICA.

“IHA LORON 3 FULAN OUTUBRU TINAN 2020 HAHU ESTABELESE PASAPORTE ELEKTRONIKU IHA MUNISIPIU LIQUIÇÁ TAMBA ITANIA AREANE`E LUAN IHA KOMUNIDADE BALUN MAK SEIDAUKMHATENE IMFORMASAUN KONA BA NE`E BELE MAI IHA SENTRU REGISTU NOTARIADU NIAN TRATA PASAPORTE KOMUN BA SIDADAUN SIRA NE`EBÉ PRESIZA ATU HALO VIAGEN BA ESTRANZEIRU LALIKA LAKON TEMPO BA TO`O DILI MAIBÉ NE`E LIBERDADE TAMBA ATU HATUTAN DEIT IMFORMASAUN BA ITA HOTU.

KADA LORON IDA REGISTO SIVIL NO NOTARIADO REGISTO EMA NAIN 2 BA LETEN MAK TRATA PASSAPORTE.

JORNALISTA : VALDO COSTA

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment