by

SAUDE MUNICIPIO LIQUICA PREPARADU

PESSOAL  SAUDE   PREPARADU  HASORU SITUSAUN  CURTO  COVID 19   IHA MUNICIPIO  LIQUICA 

DIRECTORA  SAUDE  APOLONIA  DOS SANTOS   HATETEN   KATAK   DIRASAUN SAUDE   KONTINUA   SERVICO  HAMUTUK  HO  INSTITUISAUN  PNTL  DEVULGA  INFORMASAUN   BA  COMUNIDADE  HAHU  HUSI  TIBAR   POSTO  ADMINISTIVA  BAZARTETE  TO’O  AREA  LOES  POSTO  ADMINISTRTIVA  MAUBARA  

ACTIVIDADE  NE’EBE   HALA’O   MAKA  HANESAN  FAHE  PAMPLETOS NO KONTINUA  ENKORAJA  KOMUNIDADE  ATU  FASE LIMAN ,   UJA  MASKER, NO MANTEN DISTANCIA  SOCIAL 

“DURANTE NEE SERVISU SAUDE MUNICIPIO LIQUICA PREPARADU ATU HASORU SITUASAUN IDA NEEBE DIFISIL LIGA BA MORAS COVID19 NIAN NEEBE SERVISU MUNICIPIO LIQUICA DURANTE SERVISU NEE MAKA AMI SERVISU HAMUTUK HO PNTL MUNICIPIO LIQUICA AMI FAHE ONA INFORMASAUN NO BROSUR IHA KOMUNIDADE HAHU HUSI LOES TO’O IHA TIBAR KONTINUA NAFATIN HALO PROMOSAUN BA KOMUNIDADE LILIU BA PREVENSAUN NO MOS MANTEIN UJA MASKRA.”                

DIRECTOR  SAUDE  MUNICIPIO LIQUICA  NE’E HATUTAN KATAK  EKIPAMNETO  BA  ATENDEMENTO  CURTO COVID 19 SUFICUENTE

“AGORA DADAUK  NE’E EKIPAMENTUS ATU HALO ATENDIMENTU SUFISIENTE HELA LIU-LIU BA IHA APDE  NOMOS MASKRA SEI SUFISIENTE HELA PARA ATU APOIO BA SERVISU COVID NIAN. BA IHA REKURSUS HUMANUS AMI LADUN PREOKUPA  TAMBA SERVISU HAMUTUK HO POLICIA, NOMOS VOLUNTARIO SIRA PRONTU ATU APOIO BA IHA SRRVISU  IDA NE’E LIU-LIU BA IHA FAHE INFORMASAUN NO BROSUR.”

DIRECTOR  SAUDE MUNICIPIO DE LIQUICA HUSU  BA POPULASAUN  ATU KONTINUA  KUMPRE REGRAS  DISTANCIA SOCIAL, FASE LIMAN HO SABAUN NO UJA MASKER

JORNALISTA :NICHA SANTOS

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment