by

SSM LIKISA HALO TESTE SWAB BA SIDADAUN NAIN 4 IHA LEOREMA

SERVISU SAUDE MUNISIPIO LIKISA  KUARTA FEIRA HORSEIK  DESLOKA   BA SUKU LEOREMA HODI HALO TESTE  SWAP BA SIDADAUN NAIN 4  TAMBA FOIN  TAMA MAI HUSI DILI.

XEFI  DEPARTEMENTU PROGRAMATIKU NO  VIZILANCIA BA COVID-19 IHA MUNISIPIO LIKISA FERNANDO DA CONCEICAO  HATETEN  EKIPA SAUDE  HALO TESTE BA SIDADAUN  SIRA TMBA SIRA FOIN EVAKUA HUSI DILI MAI,NUNEE BELE EVITA TRANSMISAUN MORAS  COVID-19.

“BAZEIA BA MEDIA NE’EBE ITA HOTU ASESU  KATAK AGORA DADAUK TRANSMISAUN LOKAL BA COVID-19, ITA ATU ASEGURA ITA NIA MUNICIPIO LIQUIÇA TAMBA IHA INFORMASAUN KATAK ITA NIA COMUNIDADE BALUN REKUA HUSI DILI LARAN MAIENTAUN ITA KONSIDERA NE’E HANESAN MOS RISKU  TAN NE’E AMI SERVISU HAMUTUK HO LIDER KOMUNITARIO SIRA,  HAMUTUK HO OPS HO PESOAL SAUDE SIRA SELUK ATU BELE HALO TEST SWAB BA MALUK SIRA NE’EBE EVAKUA HUSI DILI MAI OHIN NE’E TEST SWAB BA EMA NAIN HAT ( 4 ).”

EKIPA SAUDE  NAFATIN  BUKA TUIR   SIDADAUN BALLUN NEEBE DESKUNFIA   MAI HUSI DILI  LIU HUSI DALAN ILEGAL.

“IHA EMA BALUN PRESIJA DESPASU BA EMA SIRA NE’EBE AMI HETAN TIHA INFORMASAUN MAIBE AMI SEIDAUK  HALO INVESTIGASAUN BA EMA SIRA NE’E, IHA MALUK BALUN LADUN KOPERA HAMUTUK  HO PESOAL SAUDE SIRA MAIBE ITA TENKI NAFATIN HALO APROSIMASAUN HO SIRA ATU NUNE’E EMA SIRA NE’EBE ITA KONSIDERA EAVAKUA HUSI DILI WAINHIRA IHA TEMPO LOCK DOWN.”

XEFI SUKU LEOREMA SANDRA DE ARAUJO   HUSU BA KOMUNIDADE SIRA ATU KOPERA HO AUTORIDADE  NO PARTE  SAUDE ATU    EVITA  TRANSMISAUN  MORAS COVID-19 IHA SUKU LEOREMA.

“IDA NE’E MAK ITA HOTU-HOTU TAU ATENSAUN HOTU TAMBA EMA IDA-IDAK TENKI KUIDADU AN TAMBA MORAS NE’E LAOS AMI AUTORIDADE LOKAL MAK FO MORAS NE’E LAE, MORAS NE’E MORAS MUNDIAL NIAN, PORTANTU EMA IDAIDAK TENKI KUIDADU NIA AN, LAO UJA MASKRA, TENKI MANTEIN DISTANSIA SOSIAL ATU NUNE’E EVITA MORAS NE’E LABELE DAET.”

TESTE SWAP NEE RASIK  SEI LORI BA  LABORATORIUN NASIONAL HODI HALO  ANALIZA  MAKA  BELE FO SAI  NIA   REJULTADO.

JORNALISTA : VALDO COSTA

EDITOR  : LEONETO SANTOS

Comment