by

SENTRU APOIO DEZEMVOLVIMENTU EMPREZARIAL PAPEL PRINSIPAL DEZEMVOLVE EKONOMIA

SENTRU  APOIO DEZEMVOLVIEMNTU   EMPREZARIAL IHA MUNISIPIO HO NIA PAPEL PRINSIPAL  MAKA SAI FORNESEDOR PRINSIPAL  BA DEZEMVOLVIMENTO EMPREZARIAL.

DIRETUR  SENTRU DEZEMVOLVIMENTU EMPREZARIAL MUNISIPIO LIKISA  IMFORMA  PAPEL PRINSIPAL SENTRU NEE RASIK SAI NUDAR FORNESEDOR NEEBE PRINSIPAL ATU DEZEMVOLVE  EKONOMIA RAI LARAN.

“HANESAN INSTITUTU AUTONOMI IDA NE’EBE MAKA NIA REPRESENTATE IHA MUNICIPIO MAKA CENTRO DEZEMVOLVIMENTO INPREZARIAL HARI BAZEIA BA DEKRETO LEI NOMERU 24/2012 HO NIA PAPEL HANESAN FORNESEDOR PRINSIPAL BA DEZEMVOLVIMENTO EMPREZARIAL IHA TIMOR LESTE, INSTITUTU DE APOIODEZEMVOLVIMENTU EMPREZARIAL KA CENTRO DEZEMVOLVIMENTO EMPREZARIAL OFERESE FORMASAUN EMPREZARIAL NO SERVISU DEZEMVOLVIMENTU OIOIN DEZINADU ATU FO APOIO BA EMPREZARIAL POTENSIAL NO EJISTI IHA SIRA NIA NEGOSIU.”

SENTRU DEZEMVOLVIMENTU EMPREZARIAL HAHU EZISTE IHA TINAN 2014 IHA MUNISIPIO LIKISA ,HODI  FO PROMOSAUN  NO  KAPASITASAUN BA EMPREZARIAL.

“CENTRO DEZEMVOLVIMENTO INPREZARIAL NE’E EZISTE KA ESTABELESE IHA MUNICIPIO IDA NE’E  KOMESA HUSI 2014 HO NIA VIZAUN MAK HANESAN  INSTITUTU IDA NE’EBE METIN BA FORMASAUN NO KAPASITASAUN INPREJARIAL NE’EBE IHA KBIIT ATU PROMOVE EMPREZARIO NASIONAL MIKRO KIIK NO MEDIO NINIA PROFOSIONALISMU NE’EBE FUNDAMENTU IHA PRINSIPIUS KUALIDADE SUSTENTAVBILIDADE NO KOPERASAUN HO GOVERNU NO ENTIDADES SIRA SELUK.”

SENTRU NEE RASIK  PRONTU KOLABORA HO  SE DEIT WAINHIRA PRESIZA TULUN RUMA,LIU-LIU ATU HARI NESGOESIO RUMA.

JORNALISTA: YONA PEREIRA

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment