by

MSS APOIO FOS BA ESTUDANTE NEEBE HALAO ATIVIDADE IHA LIKISA

Sentru solidariedade munisipio likisa  apoio  fos ba  estudante sira neebe mai husi munisipio  seluk hodi halao atividade iha likisa,tamba sira labele  fila ba sira nia fatin relasiona ho serca sanitario .

Diretor interinu sentru solidariedade munisipio likisa  Deonisio  de Jesus da Costa  iha knar fatin tersa  feira 23/03/2021 ne hateten iha tempu serca  sanitaria  sentru solidariedade munisipio likisa  atende  estudante sira neebe  mai husi  munisipio seluk no labele fila ba sira nia munisipio tamba serca sanitario.

“husi likisa ita halo duni atendimentu ba labarik estudante sira,maibee antes nee ita  seidauk rona imformasaun maibee ita hetan kontaktu husi ministerio rasik ,imforma katak iha instituisaun sao joao de brito iha estudante neebe mai husi munisipio neebe la hanesan,sira labele fila ba sira nia munispio tamba serca sanitaria,sira hamutuk nain 45  sira hla iha alojamento ka kost,tamba nee ita hodi kedas apoio fos ba sira.”

Alem De Apoio Fos Ba Estudante Sira  Neebe Mai Husi Munispio Seluk,Mss Mos Apoio   Ba  Ema Sira Neebe  Kbit Laek,Iha Munisipio Nee Rasik

“alende nee mos iha estudante balu neebe estajio iha radio tokodede,ita mos la taka matan ba sira tamba sira mai estajio sira labele fila ba sira nia munisipio,ita tenki apoio sira,sentru solidariedade social ita nafatin prepara asistensia balun karik iha xefi suku balun relata pedidu mai ita responde kedas situasaun ida nee.”

Dadaun Nee Mss  Apoio Ona Fos Saka  Hamutuk 19  Ba Estudante Sira Neebe  Hela Iha  Likisa,Estudante Sira Nee  Hanesan  Iha  Institutu Sao Joao De Brito Ulmera,No Estudante  Estajiado Husi  Grace  For  Development  Ka Gfd Neebe Halao Estajio Iha Radio Tokodede,Estudante  Hirak Nee Mai Husi Munisipio Neebe Lahanessan

Jornalista         : Edurado Exposto

Editor              : Leoneto Santos

Comment