by

UMA KREDA EXISTE MAI HUSI FAMILIA

IHA SELEBRASAUN MISA EUKARISTIA DOMINGO RAMUS AMO PAROKO NATALINO VERDIAL GAMA DE SOUSA AFIRMA UMA KREDA NEBE KIIK LIU EXISTE MAI HUSI FAMILIA INAN AMAN OAN MAI HAMUTUK HODI SELEBRA SKOLOK MORIS NIAN MAKA SELEBRA EUKARISTIA.

AMO PAROKO NATALINO VERDIAL GAMA DE SOUSA HATETEN LIU HUSI  SELEBRASAUN EUKARISTIA HATUDU ITA NIA UNIDADE BA FAMILIA KREDA NIAN IHA PAROKU NO BA IHA IGREZA UNIVERSAL NO OINSA BUKA HARII UNIAUN IDAINTIMU HO KRISTU IHA MORIS.

        “KUARESMA TEMPU NE’EBE ITA PREPARA ITA NIA AN DIDIAK, ATU TAMA KLEAN  IHA ITA IDA-IDAK NIA AN HODI  REFLETA OINSA HO ITA NIA  DOMIN BA NAI MAROMAK IHA ITA NIA VIDA UMA KREDA IDA KI’IK LIU EZISTE NE’E MAK FAMILIA INAN AMAN OAN, NO OHIN LORON EMA MAI MISA NE’E SIRA LA REPRESENTA KREDA IDA KI’IK NE,E SIRA REPRESENTA SIRA NIA AN IDA SOU SOU AN DE’IT, MAI HANESAN KREDA LA’O HAMUTUK INAN AMAN OAN MAI HAMUTUK  ATU SELEBRA EUKARISTIA  SELEBRA ITA NIA KSOLOK MORIS NIAN MAK SELEBRASAUN EUKARISTIA, IHA SELEBRASAUN EUKARISTIA HATUDU ITA NIA UNIDADE IHA FAMILIA KREDA NINIAN IHA PAROQUIA NINIAN NO IKUS MAI IGREJA UNIVERSAL NINIAN IKUS MAI ITA SELEBRA HAMUTUK HO MAROMAK IHA ITA NIA VIDA, SE IMI HADOMI DUNI KRISTU IDA NE’E IMI BUKA ATU HARI NAFATIN UNIAUN IDA INTIMU TEB-TEBES HO KRISTU IHA IMI NIA VIDA HANESAN KREDA, KREDA IDA NE’EBE JESUS SAKRIFIKA  NINIA VIDA TOMAK SAKREFIKA NINIA AN HATUR NINIA AN HATUR NINIA DIGNIDADE TOMAK ATU TANE HIKAS KREDA HO  DIGNIDADE FOTI HIKAS KREDA IDA NE’E SAI ILLAS MAROMAK NINIAN NINAN LOLOS, MAUN ALIN SIRA JESUS KRISTU MASKE MAROMAK LOS NIA LA HATUDU NIA ILLAS NAI MAROMAK MAIBE NIA HARAIK AN NUDAR ATAN HODI MOSU MAI NUDAR MANE LOS, NUDAR MANE LOS NIA HARAIK AN LIU ATAN WAINHIRA NIA HALO TUIR DET TO’O MATE HODI MATE IHA KRUZ.”

AMO PAROKO HATUTAN IHA SITASAUN SUSAR ITA PRESIZA HALO ORASAUN  HO VIDA TOMAK TAMBA LIU HUSI ORASAUN TRANSFORMA ITA NIA ATITUDE NO PENSAMANETU HOTU.

         “OHIN LORON ITA TAMA SITUASAUN SUSAR LARAN NE’E, IHA SITUASAUN SUSAR LARA IDA NE’E MAK ITA PRESIZA REZA, PRESIZA REZA HO ITA NIA VIDA TOMAK NE’E KATAK ORASAUN NE’EBE TRANSFORMA ITA NIA HAHALOK TOMAK,  ITA NIA ATITUDE, ITA NIA HANOIN SIRA,ITA NIA PENSAMENTU SIRA, ITA NIA MEHI SIRA HOTU TENKE LAO HANESAN ORASAUN IDA ATU REKONESE NAFATIN NAI MAROMAK IHA ITA NIA VIDA, IJAIAS DEHAN HANESAN NE’E NAI HARAIK TULUN ATU HAU KOALIA NUDAR ESKOLANTE IDA HODI HATENE TULUN, HODI HAFUAN IDA EMA SIRA BE IHA SUSAR LARAN, OHIN HAU HUSU TAMBA SAIDA TAMBA O DUDU SEDU MAROMAK HUSI VIDA HAMOSU PROBLEMA IHA O NIA AN, DUDU SAI MAROMAK SAI IHA NE’EBA TENKE UKUN ITA NIA FIAR TOMAK NE’EBE HUSI ITA NIA FUAN, HUSI ITA NIA VIDA FAMILIA, HUSI ITA NIA SOSIEDADE HAMOSU DEZASTRE HUMANIDAE NINIAN.”

ENTERTANTU

AMO PAROKO NATALINO VERDIAL GAMA DE SOUSA HATETEN WAINHIRA ITA DUDU SAI MAROMAK IDA NEBE UKUN ITA NIA VIDA TOMAK  HUSI  ITA NIA FAMILIA  NO SOSIEDADE SEI HAMOSU DIZASTRE HUMANIDADE NIAN.

JORNALISTA : YONA PEREIRA

EDITOR : LEONETO SANTOS

Comment