by

PESOAL SAUDE HAHU REKOLLA DADUS ATU ASESU BA VASINASAUN COVID 19.

Pesoal saude  postu administrativu likisa  hahu rekolla dadus funsaionario   iha kada instituisaun sira hotu iha postu administrativu  likisa  hodi   asesu  vasina covid-19.

Xefi centru  saude posto liquica Beatriz  Filomena da Silva  dos Santosimforma  dadus neebe  sira rekola   husi instituisaun atu   hatene  dadus  funsioanrio sira iha kada instituisaun iha postu administratvu likisa hodi asesu ba vasina neebe sei mai iha fulan abril nia laran.

“ami nia objetivu foti dadus komunidade sira ,tamba agora dadauk ita hotu hatene katak ita atu hetan vasinasaun covid,entaun ho ida nee ami presiza dadus ne para ami halo pedidu para hodi hetan  vasin entaun husi likisa  presiza hirak mak atu mai likisa .”

Beatriz  Filomena da Silva  dos Santoshatutan ba etpa primeiro sei rekolha dadus husi instutisaun sira no ba etapa segundo  sei  foti dadus komunidade husi suco to aldeia nunee bele asesu ba vasina covid-19

“etapa primeiru ami foti uluk lai iha instituisaun ,depois iha etapa tuir fali mai ami sei tun too iha aldeia  hodi foti mos dadus ,ami foti mos idade sira neebe husi 18-59,ba sira neebe maka moras sira ne mak ami sei foti iha aldeia.”

Beatriz  husu ba komunidade sira la  bele  fiar informasaun falsu husi media sosial maibe informasaun ne’ebe kredivel mai husi ministerio saude.

Jornalista         : Romualdo Costa

Edito                  : Leoneto Santos

Comment