by

MANE IDA MATE TANBA RAI HAKOI

MANE IDA HO TINAN  60 RESIN MATE TANBA RAI  HAKOI  IHA  ALDEIA FATUNEA SUKU TIBAR POSTO ADMINISTRATIVO  BAZARTETE MUNICIPIO LIQUICA  

ADMINISTRADOR POSTO ADMINISTRATIVO  BAZARTETE  JOAO  NACIMENTO BRAZ  HATETEN BAZEIA BA INUDASAUN UDAN NO ANIN NE’EBE TUN DURANTE HORAS RUANULO RESIN HAT  HAMOSU DESASTRE  RAI HALAI  IHA  AREA BEDUKU,   SITUASAUN  NE’E FO INPACTO  BA MANE  IDA  LAKON VIDA. 

ADMINISTRASAUN POSTO APOIO ONA  KAISAUN IDA  BA FAMILIA HODI  PREPARA  BA FUNRBRE

“ITA NIA KOMUNIDADE LAKON NIA VIDA  IHA IDA  HUSI ALDEIA FATUNIA BEDUKU SUKU TIBAR RAI MAK HAKOI NO HORSIK LIGA KEDAS MAI NO APOIO ONA KAISAUN BA MATEBIAN,VITIMA KATUAS IDA HO IDADE NEN NULU BA LETEN.”

JOAO  NACIMENTO  BRAZ   HATUTAN  DESASTRE NATURAIS  NE’E MOS HAMATE  DESLOKASAUN TRANSPORTE PUBLIKU  LIGASAUN  HUSI DILI –LIQUICA BA ERMERA KOTU IHA AREA  TIBAR

ADMINISTRASAUN  POSTO  SIDAUK  SIMU   RELATORIO  KOMPLETO  HUSI  SUKU KONA  BA   DESASTRE  NATURAIS  NE’EBE AKONTESE   HAKTUIR    JOAO  NACIMENTO  BRAZ   

Jornalista        : Eduardo Tchea

Editor              : Mika Alves

Comment