by

DNGRD APOIO EMERGENSIA BA FAMILIA AFETADO

DIRECTOR  BA  SERVISU  ASAUN  SOSIAL  NO  DEZASTRE  NATURAIS MUNICIPIO  LIQUICA  ABEL  DE  SOUSA  HATETEN  DIRESAUN  NASIONAL  GESTAUN  RISKU  DEZASTRES   TERSA  FEIRA  HORSEIK  FO  ONA  APOIO    EMERGENSIA  BA FAMILIA  AFETADO  HAMUTUK  UMA  KAIN  ATUS  IDA  HAT  NULU  RESIN  UALU IHA SUKU   TIBAR   HO  SUKU  ULMERA   POSTO  ADMISTRATIVO  BAZARTETE MUNICIPIO LIQUICA.

“OHIN ITA HALO DISTRUISAUN APOIO EMERGENSIA  BA FAMILIA AFETADU SIRA IHA SUKU TIBAR RELASIONA HO UDAN BOT NEEBE AKONTESE OIHA DIA 4 KALAN   HODI HAMOSU  INUNDASAUN .”

DIRECTOR  BA  SERVISU  ASAUN  SOSIAL  NO  DEZASTRE  NATURAIS  NE’E  HATUTAN  APOIO   EMERGENSIA  NE’EBE   SIRA  DISTRIBUI  MAKA  HANESAN   FOS, SUPERMI / IKAN LATA   NO  LONA 

HUSU  BA  AUTORIDADE  SUKU  TENKI AVIZO  BA  KOMUNIDADE ATU  HASES AN HUSI  FATIN NE’EBE  RISKU BA DESASTRE  HANESAN  MOTA  IBUN NO  AIHUN  NUNE’E LA BELE SOFRE DESASTR.

Jornalista        : Valdo Costa

aEditor                        : Leo Santos

Comment