by

KORENTE MOTA BABONU AMEASA PONTE KAMALE LAGANA

KORENTE  MOTA  BABONU  SUKU  VAVIQUINIA  POSTO ADMINISTRATIVO MAUBARA MUNICIPIO  LIQUICA  AMEASA   HAKOI  PONTE  KAMALE  LAGANA 

PONTE KAMALE  LAGANA  IMPORTANTE  TANBA  LIGA   ESTRADA  INTERNACIONAL  DILI  HO TIMOR OSIDENTAL  HORAS  NE’E  KONRENTE MOTA TULA ONA  RAIHENEK    NIVELADU 

REPRESENTANTE  COMUNIDADE  CESAR  VALENTE  HATETEN  COMUNIDADE  NE’EBE HALAO   ACTIVIDADE  NEGOCIO  BESIK PONTE NE’E  SENTE RISKU  BAIHIRA UDAN TUN MAKAS 

“NEE RISKU  TAMBA KUANDU  MOTA MAKAS  SAE TOO FONTE NO TAKA ESTRADA  NEE  KLARU KATAK NIA SOBU ONA  SASAN NEEBE ITA INVESTE IHA FATIN NEE ,AGORA AMI  ESFORSU RASIK HODI  TAKA BEE DALAN HODI NUNEE  BEE HALAI TUIR NIA DALAN”

CESAR  VALENTE  HATUTAN     NIA PARTE HOLA ONA INISIATIVA   HODI  KORDENA  HO  EMPREZARIO  LOKAL  BALUN  ATU  UJA  MAKINHA  HODI  FOTI SAI RAIHENEK HUSI  PONTE  MAIBE  LAIHA  OPERATOR 

AMI KOLIA HELA HO EMPREZARIO BALUN   HODI UJA SIRA NIA EKIPAMENTU PEZADU BALUN HODI NORMALIZA MOTA IDA NEE  MAIBE TAMBA SIRA NIA  TRABALADOR SIRA BA HOTU DILI  DEPOIS SERCA SANITARIA NE SIRA LABELE MAI.”

OBSERVASAUN  JORNALISTA RADIO COMUNIDADE  TOKODEDE  KORENTE MOTA  BABONU  HORAS NE’E   RAIHENEK KUAZE HANESAN    HO PONTE   NO AMEASA SEI HAKOI LAKON PONTE REFERE  BAINHIRA LA HETAN  NORMALIZASAUN

Jornalista        : Leo Santos

Editor              : Leo Santos

Comment