by

MUNICIPIO LIQUICA REGISTO KAZU POSITIVO COVID-19.

LIKISA, 08 ABRIL 2021 (RCT) -DADAUN NE’E  MUNICIPIO LIQUICA REGISTO KAZU POSITIVO HAMUTUK EMA NAIN TOLU HUSI SUCO GUGLEUR POSTO ADMISTRATIVO MAUBARA MUNICIPUIO LIQUICA.

BA JORNALISTA RCT DIRECTORA SAUDE MUNICIPIO LIQUICA  APOLONIA DOS SANTOS HATETEN HUSI TES SWAB BA EMA HAMUTUK TOLU NULU RESIN RUA NO NAIN TOLU MAK REJULTADO POSITIVO NO ORAS NE’E TAMA ONA IJULAMENTO TIBAR..

‘’ AGORA DADAUN IHA MUNICIPIO LIQUICA ITA MOS IDENTIFIKA MOS BAZEIA BA ITA NIA REJULTADU NEEBE MAKA TES SUAP NEE TOTAL HAMUTUK 32 PESOAS I NAIN TOLI/3 MAKA POSITIVO BA COVID19, NAIN TOLU POSITIVO NEE AMI NIA ESFORSU MAKA AMI KONTAKTU BA NASIONAL LORI SIRA BA IZOLAMENTO TIBAR ,INTERVENSAUN OU ESFORSU HUSI MUNICIPIO NIAN ATU HATO HAKTIVIDADES MAKA HALO INTERVENSAUN NO ESFORSU NIAN HUSI MUNISIPIU NIAN ATU BA HALO CLOSING CONTACT BA FAMILIA AFETADU COVID ATU FOTI AMOSTRA LIU HUSI TESTE SWAB KOMESA KEDAS HORSEIK EVAKUA SIRA BA IHA SALA IZOLAMENTU TIBAR  NO ABAN SEI KONTINUA BA FOTI TESTE SWAB BA FAMILIA SIRA IHA PALESTALA NO GUICO”

APOLONIA DOS SANTOSHATETEN PASIENTE  POSITIVO NAIN TOLU BA ASISTE MATE IDA IHA DILI DEPOIS DE FILA MAI MAUBARA FOIN MAK IDENTIFIKA POSITIVO CORONA.

“ISTORIA VIAGEN HUSI IRA NIN TOLU NIAN NE`E MAI HUSI DILI TAMBA DURANTE NE`E SIRA HALO VIAGEN BA IHA DILI BA ASISTE FIMILIA BALUN MATE IHA NE`EBA  NO SIRA FILA MAI LIKISA LA HALO TESTE SWAB TAMBA XEFE SUKU SIRA HALO KEDAS IMFORMASAUN MAI PESOAL SAUDE SIRA HODI TUN KEDAS BA SIRA NIA UMA HODI HALO TESTE SWAB BA SIRA MOMENU NE`E IHA LORON SEXTA FEIRA HAMUTUK EMA NAIN SANULU RESIN-IDA HALO TESTE HUSI LABORATORIU NASIONAL NO EMA NAIN TOLU DETEKTA HETAN POZITIVU COVID-19 NE`EBE KALAN TELEVIZAUN FO SAI NE`E HAMUTUK EMA NAIN LIMA NULU RESIN-IDA NE`E INKLUI LIKISA NIAN EMA NAIN TOLU”

IHA FATIN HANESAN DIRECTORA SAUDE HATETEN BA SIRA NEBE MAK REJULTADO SWAB NEGATIVO ORAS NE’E SIRA IHA UMA NO LA TAMA KARANTINA NO HUSU NAFATIN BA SIRA KUMPRI NAFATIN PROTOKOLU SAUDE.

“BAZEIA BA SIRA NE`EBE REZULTADU LA HATUDU SINTOMAS NO POZITIVU SIRA NE`E LA TAMA KARANTINA MAIBE AMI NAFATIN HATETEN BA SIRA KATAK NAFATIN KUMPRE PROTOKOLU SAUDE NIAN”

DIRECTORA HUSU BA FAMILIA SIRA NEBE MAK MAI HUSI MUNICIPIO DILI SEI BELE HAKBESIK AAN BA CENTRU SAUDE ATU NUNE’E BELE HALO TES SWAB.

Jornalista : Veronika Santos

Editor : Leoneto Santos

Comment