by

PROTESAUN CIVIL ,CVTL ,CARE NO AUTORIDADE LOKAL REKOLLA

AUTORIDADE LOKAL POSTU ADMINISTRATIVU BAZARTETE HAMUTUK HO  PROTESAUN CIVIL  CRUZ VERMELLA TIMOR LESTE, CARE  KONTINUA REKOLA DADUS DEZASTRE NATURAIS  IHA SUKU TIBAR  ALDEIA FATUNEA NO TURLEU POSTO ADMINISTRATIVO BAZARTETE.

DIRECTOR  BA  SERVISU  ASAUN  SOSIAL  NO  DEZASTRE  NATURAIS MUNICIPIO  LIQUICA  ABEL  DE  SOUSA  HATETEN  DADUS NEBEE  PROTESAUN CIVIL HETAN HAMUTUK ATUS RUA NEEN NULU RESIN IDA.

“  DEJASTRE NEEBE AKONTESE IHA LORON 4 DADER NEEBE REJULTA IHA SUKU TIBAR LILIU BA SUKU TIBAR ALDEIA BEDUKU TOTAL FAMILIA NEEBE AFETADUS NEE HAMUTUK ATUS RUA NEN NULU RESIN IDA FAMILIA NEEBE BEE TAMA LOS MAKA HAMUTUK ATUS RUA LIMA NULU RESIN LIMA BA FAMILIA NEEBE HETAN ESTRAGUS TOTAL ,DADUS  FAMILIA AFETADU HIRAK NEE SEI  HARUKA BA IHA NASIONAL  NUNEE  TEMPU  BADAK BELE HETAN APOIO EMERGENSIA .

FAMILIA AFETADO  BA DEZASTRE NATURAIS IHA SUKU TIBAR  BALUN  HETAN ONA  APOIO  EMERGENSIA,NO BALU SEI HEIN PROSESU TUIR MAI.

“SIRA NEEBE HETAN ONA EMERJENSIA MAKA SUKU TIBAR NO PARTE  ROTUNDA SAE BA NEE.HETAN ONA APOIO EMERJENSIA INKLUI MOS SUKU ULMERA NO SUKU MOTA ULUN SUKU ULMERA NAIN NEN NO SUKU MOTA ULUN MAKA HETAN APOIO DEJASTRE NATURAIS , ALEIN IDA NEE OHIN ITA HETAN TAN ONA INFORMASAUN HUSI ADMINISTRADOR BAZARTETE KATAK IHA SUKU TIBA R MAIBE IHA MOS SUKU FAHILEBO DEZASTRE NEEBE MAKA EKIPA SIDAUK TUN HODI HARE  ITA SIDAUK HATENE KATAK NAIN HIRA MAKA HETAN DEJASTTRE NATURAIS NEEBE AKONTESE”

PROTESAUN CIVIL  HAMUTUK HO AUTORIDADE  SIRA  KONTINUA  REKOLLA DADUS  HUSI FAMILIA AFETADO  DEZASTRE BATURAIS IHA SUKU SIRA SELUK.

Jornalista        : Leo Santos

Editor              : Leo Santos

Comment