by

SAI ADMINISTRADOR BA INTERESE POVU

VETERANA  MADALENA  BIDAU SOAREA ALIAS  KASIAN AFIRMA  ADMINISTRADOR FOUN TENKI   DEFENDE  FETO  NIA DIGNIGIDADE

MADALENA  BIDAU SOAREA  HATUTAN  FETO  NUDAR  PARCERIA  BA DESENVOLVEMENTO PRESIJA   HETAN  FATIN  NE’EBE  AS 

‘’KUANDU KAER UKUN ITA HATENE ONA DISIPLINA HUSI ITA BO’OT SIRA NIA AN RASIK NO DISIPLINA BA EMA HOTUSERVISU HALO LOLOS ,LABELE HALO KOLEGA RUA-RUA SERVISU NEEBE DEIT LABELE HALO MODELU HANESAN KLOSAN  TENKI HATUDU ITA NIA AN HANESAN KABEN NAIN MAKA KAER UKUN IHA ITA NIA KOSEPTU HODI HATUDU BA HAKUAK BA EMA HOTU DEPOIS TENKI DEFENDE AMI FETO NIA DIGNIDADE TENKI FOTI AS’’

TEMPU  HANESAN

REPRESENTANTE  ORGANIJZASAUN EMANSIPASAUN  FETO  APOIO  DESENVOLVEMENTO  DISTRITU LIQUICA  OEFADEL  HERMENIA  SARMENTO HATETEN  ORGANIZASAUN  FETO MUNICIPIO NE’E  PRONTU SERVICO HAMUTUK HO ADMINISTRADOR FOUN

‘’TENKI TAU IMPORTANSIA BA IHA IMPLEMENTASAUN POLITIKA IGUALIDADE JENERU IHA MUNICIPIO LIQUICA NINIAN , HAKARAK HATETEN KATAK SERVISU LABELE TAU FAMILIARISTA UMA LARAN TAMBA NEE ASOSIASAUN FETO NIAN PRONTU KONTRIBUI NO KOLABORA HO  LIDERANSA NEEBE MOSU MAI BAZEIA BA DESIJAUN KONSELLO MINISTRO NIAN

HERMINIA SARMENTO FOSAI MOS KATAK   ADMINISTRADOR FOUN NE’EBE MAI  TENKI TAU AS POLITIKA  IGUALIDADE  GENERU

Jornalista          : Yona Peeira

Editor               : Leo Santos

Comment