by

EKIPA LEVANTAMENTO DADOS HUSI UMA BA UMA

COORDENADOR  GERAL  BA  LEVANTAMENTO DADOS    DESASTRE  NATURAIS  MUNICIPIO  LIQUICA  DEONIZO  DE  JESUS   DA COSTA  AFIRMA  EKIPA HUSI  CENTRO SOLIDARIDADE  SOCIAL  HALA’O    LEVANTAMENTO  DADOS   DESASTRE  NATURAIS   HUSI  UMA  BA UMA   TANBA  NE’E DADOS  NE’EBE APRESENTA  NE’E  REALIDADE  AKONTESE

TUIR DEONIZIO  DE JESUS KATAK  VITIMA  DESASTRE  BALUN EVAQUA HUSI UMA BA VISINO NO BALUN  TO’O HORAS  NE’E  MUDA  BA MUNICIPIO 

BAZEIA  BA   DADOS  NE’E   GOVERNO  BELE  FO  ASISTENSIA    TUIR   NECESIDADE   VITIMA  SIRA  NIAN

“NOTA KATAK FAMILIA BALU LA BELE HELA IHA SIRA NIA  UMA TAMBA ITA LA IHA KAMPO REFUJUADO TAMBA NE’E SIRA BARAK HELA IHA VIZINU NO BARAK MAK HARUKA BA IHA MUNICIPIO SELUK TAMBA AREA NE’E RISKU TEBES ITA MOS TAU ITA NIA REKOMENDASAUN ATU TOMA KONSEDERSAUN SIRA HANESAN NE’E TAMBA ITA TAMA SAI UMA  KALO HANESAN DILI SIRA BA KONSERTA HOTU IHA KAMPO REFUIJADO SIRA BA HALO INTRVISTASAUN DIREITA ITA LAE TAMBA TUN DIREITA BA UMA IDA-IDAK ATU HALO INTERVISTA HO SIRA ATU RONA SIRA NIA REKOMENDASAUN.”

EKIPA LEVANTAMENTO DADOS NE’E  INKLIU  EMA NAIN  RUANULU RESIN  KOMPOSTO HUSI  DIRASAUN  CVTL,  PROTESAUN SIVIL, MSS,  ADMINISTRASAUN MUNICIPAL  NO  MEDIA  LOKAL 

Jornalista        : Valdo Costa

Editor              : Leo Santos

Comment