by

SERKA SANITARIA FO INPAKTU BA LIMITASAUN SERVISU

DIRECTOR EDUKASAUN MUNISIPIU LIKISA IMFORMA SERKA SANITARIA FO INPAKTU BA LIMITASAUN SERVISU ANTENDIMENTU BA PROSESU  DESLOKASAUN.

DIRECTOR EDUKASAUN MUNISIPIU LIKISA ZITO ANTONIO DE OLIVEIRA DA COSTA HATETEN SERKA SANITARIA PREZUDIKA ATENDEMENTU SERVISU WAINHIRA PRESIZA HALO DESLOKASAUN BA IHA DILI.

“BELE  FO IMPAKTU TAMBA ITA NIA ATENDIMENTU NEE LIMITA   TAMBA BUAT BALUN NEEBE  ITA PRESIZA HALO IHA DILI ,SERCA SANITARIA NEE LIMITA ITA NIA DESLOKASAUN.”

TUIR NIA IMPLEMENTASAUN SERCA SANITARIA  HODI  PREVENE PANDEMIA  MUNDIAL  CORONA VIRUS NEBE MUNDO TOMAK  INFRENTA HELA..

DIRECTUR NEE HATUTAN ESTADU HALO SERKA SANITARIA NEE HO NIA OBJETIVU ATU LIMITA MOVIMENTU HODI NUNE BELE REDUS TRANSMISAUN SURTU COVID19 IHA NIA RAI LARAN .

DIRECTO EDUKASAUN HUSU  BA POPOLUSAUN NO ESTUDANTE HOTU ATU HAKMATEK NO KUMPRE ORDEN NEBE IHA DURANTE IMPLEMENTASAUN SERKA SANITARIA.

Jornalista        : Yona Pereira

Editor              : Leo Santos

Comment