by

FULAN JANEIRO TO AGORA REGISTO PASIENTE POSITIVO COVID-19 HAMUTUK EMA 15

SERVISU SAUDE MUNICIPIO LIQUICA REGISTO PASIENTE COVID -19 HUSI FULAN JANEIRO ATE FULAN MAIO HAMUTUK EMA SANULU RESIN LIMAN.

BA JORNALISTA RADIO COMUNIDADE TOKODEDE DIRECTORA SAUDE MUNICIPIO LIQUICA APLONIA DOS SANTOS HATETEN HUSI FULAN JANEIRO 2021 ATE AGORA EMA HAMUTUK ATUS IDA LIMA NULU RESIN IDA MAK HALO TEST SWAB NO REJULTADO HATUDU KATAK EMA HAMUTUK NAIN SANULU RESIN LIMA MAK POSITIVO COVID-19.

“KAJU POZITIVU HAMUTUK 15 NO AGORA DADAUK NAIN 12 MAKA REKOPERA ONA  NO HELA NAIN TOLU MAK SEIDAUK REKOPERA”

APLONIA DOS SANTOS HATUTAN TAN KATAK IHA PASIENTE NAIN HAT HUSI MUNICIPIO LIQUICA MAK DETEKTE POSITIVO COVID-19 IHA MUNICIPIO BOBONARO TAMBA PASIENTE SIRA NE’E BA HALO TRATAMENTO MALIANA.

“ITA NIA KOMUNIDADE LIKISA NAIN 4 DETETA FALI IHA MALIANA  TUIR LISTA HUSI SIJK NASIONAL  ITA IHA NAIN 15 DEIT.”

HUSI PASIENTE POSITIVO SANULU RESIN LIMA NE’E NAIN TOLU MAK SEI HALO HELA  KARANTINA NO NAIN SANULU RESIN RUA MAK REKOFERA ONA.

Jonalista             : Valdo Costa Edito                   : Leo Santos

Comment