by

Hahu Janeiro to’o Abril inan isin rua hamutuk 120 halo konsulta iha Sentro Saude Liquica

PESOAL SAUDE NO PARTEIRA IHA SENTRU SAUDE  POSTU ADMINISTRATIVU LIKISA  REJISTU INAN ISIN RUA HAMUTUK  120,MAKA HALO KONSULTA IHA SENTRU SAUDE LIKISA.

ENTRE  NUMERU  INAN ISIN RUA HIRAK NEE MAI HUSI POSTU ADMINISTRATIVU TOLU LIKISA BAZARTETE NO MAUBARA .

“DURANTE AMI SEMPRE HALO ATENDIMENTU BA INAN ISIN RUA  HUSI JANEIRU TOO AGORA  TOTAL  120 INAN ISIN RUA MAKA KONSULTA IHA SENTRU SAUDE LIKISA.”

PESOAL SAUDE SIRA NAFATIN FO KONSELIN BA IHA INAN ISIN RUA SIRA  IHA TEMPU ESTADU EMERGENSIA NO SERCA SANITARIA NUNEE BELE KUIDADU NAFATIN SIRA.

“SIRA HO KONDISAUN NEEBE MAKA DIAK,SIRA NEEBE HO PROBLEMA  AMI SEMPRE FO KONSELIN BA SIRA ATU KUIDADU SIRA NIA ISIN RUA.”

PESOAL SAUDE SIRA HUSU BA INAN ISISN RUA HOTU ATU HAKBESIK BA IHA FASILIDADE SAUDE HODI HETAN TRATAMENTU,NO  HUSU MOS ATU PARTUS IHA FASILIDADE SAUDE HODI BELE  HETAN AKONPANAMENTU DIAK HUSI PARTEIRA SIRA.

Jornalista        : Yona Pereira

Editor              : Leo santos

Comment