by

NEGOSIANTE MERKADU LIKISA HUSU GOVERNU LOKE DALAN

SERCA SANITARIA NO ESTADU EMERGENSIA NEEBE GOVERNU  APLIKA IHA TERITORIO NASIONAL  HODI LIMITA SIDADAUN SIRA NIA MOVIMENTU, PREJUDIKA  POVU NIA MORIS TAMBA MAIORIA POVU MORIS  HUSI ATIVIDADE NEGOSIO.

NEGOSIANTE VIRGINA ISABEL LOPEZ HATETEN  SIRA HUSU KREDITU IHA NGO NO BANCO HODI  HALAO NEGOSIO  ATU BELE SUSTENTA SIRA NIA MORIS, MAIBEE  HO IMLEMENTASAUN ESTADU EMEERGENSIA NO SERCA SANITARIA SIRA LAHETAN RENDIMENTU HODI SUSTENTA NESESDAIDADE UMA LARAN INKLUI  SELU BA NGO KADA SEMANA.

“TENKI LOKE DALAN PARA AMI BELE HALO ATIVIDADE NUNEE  SUSTENTA AMI NIA NESESIDADE UMA LARA,MAIORIA  NEGOSAINTE SIRA MORIS HO KREDITU,DURANTE NEE  NGO SIRA NUNKA FO TOLERANSIA BA NIA KLIENTE.”

 EJIENSIA HANESAN HATOO MOS HUSI NEGOSIANTTE  RITA ALEXANDRINA DOS SANTOS HUSU ESTADU ATU LOKE DALAN  HODI FASILITA SIRA  BELE LORI SIRA NIA PRODUTU BA DILI.

SORIN SELUK   LEOPOLDO COREIA SOARES HUSU GOVERNU ATU BUKA MEUIS HODI KORDENA HO BANCO SIRA NEEBE FO KREDITU BA KOMUNIADE ATU FO TOLERANSIA BA SIRA DURANTE ESTADU EMERGENSIA NO SERCA SANITARIA.

“DURANTE NEE BANCO NO NGO SIRA NUNKA  FO TOLERANSIA BA NIA KLIENTE    AMI HUSU GOVERNU ATU HALO XAMADA BA BANCO SIRA HODI BELE FO TOLERANSIA BA NIA KLIENTE.”

DURANTE NEE KOMUNIADE NO NEGOSIANTE SIRA NIA PRODUTU LA FOLIN NO BARAK MAKA ESTRAGA  DEIT, TAMBA LAIHA EMA ATU SOSA.

Jonalista          : Yona Pereirra

Edito               : Leo Santos

Comment