by

NUMERU PASIENTE COVID 19 AUMENTA IHA LIKISA

EKIPA   PILAR  TREZ   MUNICIPIO  DE LIQUICA DEKLARA  PASIENTE COVID 19 IHA  MUNICIPIO  NE’E   AUMENTA

PONTU FOKAL PREVENSAUN COVID MUNISIPIO LIKISA    FERNANDO DA CONSEIÇÃO  HATETEN  KATAK  HAHU 2020 TO’O 2021  KAJU KOMULATIVOS COVID 19 REGISTO HAMUTUK  PASIENTE NAIN  20

TUIR   PONTU FOKAL PREVENSAUN COVID MUNISIPIO LIKISA    NE’E   KATAK   PASIENTE  HAMUTUK  NAIN SANULU RESIN LIMA   REKOPERA ONA  NO NAIN HITU  SEI ACTIVO

“KAJU IHA 2020 MAI TOO AGORA  NEE HAUTUK NAIN  22 NO 15 REKOPRA ONA NO NAIN 7 MAKA SEIDAUK.”

MORAS  COVID  19  NE’E  SEI  BELE  AUMENTA   BAINHIRA  FAMILIA  NE’EBE  DETETA  SOFRE  SINTOMA   LA  KONTRIBUI  ATU HALO   TRATAMENTO  HAKTUIR  PONTU FOKAL PREVENSAUN COVID MUNISIPIO LIKISA   

FOIN LAILAIS NEE TUN TIHA  MAIBEE GAORA AMENTA FALI,TAMBA NEE  KOMUNIDADE SIRA PRESIZA   MANTEIN KUMPRI REGRAS.”

XEFE  EKIPA  PILAR  TREZ   FERNANDO DA CONSEIÇÃO   FOSAI MOS  KATAK  SERCA SANETARIO  BA MUNICIPIO  LIQUICA  IHA POSIBILIDADE  BELE  AUMENTA  TANBA   NUMERU  PASIENTA  COVID  19  NE’E   SIDAUK MENOS   

Jornalista       : Eduardo Tchea

Editor             : Leo Santos

Comment