by

AUTORIDADE LOKAL HETAN ONA IMFORMASAUN HADIA ESTRADA MAIBE SEIDUK IMPLEMENTA

TUIR  IMFORMASAUN NEEBE AUTORIDADE SUKU SIRA HUSI GUICO  HETAN KATAK  DEZENU NO BOQ  BA ESTRADA LIGA HUSI PONTE LOES BA FAULARA IHA ONA MAIBEE ATE AGORA SEIDAUK  IMPLEMENTA.

XEFI SUKU GUICO LIBERATO DE ARAUJO NUNEE  IMFORMA  TUIR IMFORMASAUN NEEBE  SIRA HETAN KATAK KONTRATU BA HADIA ESTRADA NEE  ASINA IHA LORON 1 FILAN ABRIL TINAN NEE MAIBEE TOO AGORA LAIHA REJULTADU.

“ESTRADA HUSI PONTE LOES TOO FAULARA AMI HETAN ONA IMFORMASAUN NO BOQ AMI BA ENKONTRU IHA MUNISIPIO KATAK ASINA KONTRATU HUSI KOMPANIA HO AUTORIDADE  IHA DIA 1 ABRIL 2021  NEE MAIBEE TOO AGORA LAIHA IMFORMASAUN .”

NIA HATETEN IHA KOMPANIA IDA MAKA MANAN TENDERIJASAUN NEE ,MAIBE TUIR IMFORMASAUN KATAK ORSAMENTU BA HADIA ESTRADA NEE LAIHA.

“TUIR IMFROMASAUN KATAK IHA TINAN 2021 NEE  KONSTRUSAUN LAO ONA ,MAIBEE TOO AGORA  AUTORIDADE SEIDAUK SIMU IMFORMASAUN.”

IHA OBSERVASAUN  ESTRADA LIGA HUSI PONTE LOES BA SUKU GUICO NO LISADILA KONDISAUN  AT NO HAMOSU RAI RAHUN HODI AFETA BA SAUDE KOMUNIDADE SIRA NIAN.

Jonalista : Romualdo da Costa

Editor    : Leoneto Santos

Comment