by

KOMPANIA GREN MOTAIN FINALIZA CESTA BAZIKA IHA SUKU HAT

KOMPANIA  GREN MOTAIN  TERSA FEIRA NEE FIMALIZA ONA DISTRUISAUN PAKKOTE CESTA BAZIKA BA KOMUNIDADE SIRA IHA SUKU HAT HANESAN SUKU LUKULAI DARULETE,ASUMANU NO LEOTALA.

DISTRIBUISAUN CESTA BAZIKA KOMPANIA KOLABORA HAMUTUK HO KOMUNIDADE SIRA  NO AUTORIDADE LOKAL  IHA POSTU ADMINISTRATIVU LIKISA.

“DISTRIBUISAUN NEE KOMPANIA HALO HAMUTUK HO KOMUNIDADE SIRA AUTORIDADE LOKAL SIRA   NUNEE DISTRIBUISAUN NEE LAO HO DIAK TOO REMATA.”

REPREZENTANTE SECETARIO ESTADU KOPERATIVA  ESPLIKA  PROGRAMA  NEE GOVERNU HALO HODI REKOPERA EKONOMIA  IHA FAMILIA.

“PROGRAMA IDA NEE  ATU HALO  REKOPERTASAUN EKONOMIA,TAMBA HARE BA RODA EKONOMIA IHA RAI LARAN  LADUN LAO HO DIAK IMPKATU HUSI  MORAS COVID-19.”

ADMINISTRADOR POSTU ADMINISTRATIVU LIKISA ROGERIO DOS SANTOS HATETEN DISTRIBUISAUN PAKOTE CESTA BAZIKU IHA  SUKU HAT NEE LAIHA IREGULARIDADE RUMA.

“GERALMENTE ITA LAIHA KESTAUN PROBLEMA RUMA ,ANTES IHA DUNI PROBLEMA ITUAN  MAIBEE KOMPANIA HAMUTUK HO AUTORIDADE BUKA MEIUS HODI SOLUSIONA KEDAS  NUNEE KOMUNIDADE SIRA HOTU SIMU SIRA NIA DIRETU.”

DISTRIBUISAUN PAKOTE CESTA BAZIKA NEE KOMUNIDADE SIRA MAIORIA HOTU HOTU SIMU SIRA NIA DIRETU NEE.

Jornalista        : Leoneto Santos

Editor             : Leoneto Santos

Comment