by

PRESIZA TAU ATENSAUN URJETI BA ANIMAL HAKIK

ANIMAL HAKIAK HANESAN  KARAU, FAHI, MANU NO ASU BARAK MATE IHA IHA  ALDEIA LEPA FAULARA   SUCO  LEOTELA   POSTO ADMISTRATIVO  LIQUICA  MUNICIPIO  DE  LIQUICA

REPRESENTANTE  COMUNIDADE  RAFAEL DE OLIVEIRA SENTE TRISTE  TANBA ANIMAL NE’EBE  SIRA HAKIAK  HORAS KONTINUA  MATE

SITUASAUN  NE’E FO INPACTO  BA  KOMUNIDADE  SIRA NIA RENDEMENTOS IHA UMA LARAN 

TUIR  RAFAEL DE OLIVEIRA  KATAK  KARAU  NE’EBE  MATE  NE’E COMUNIDADE  HAKIAK  KESI  DEIT   

RAFAEL DE OLIVEIRA  HATUTAN  KATAK PROBLEMA ANIMAL MATE  HAT’O ONA  BA AUTORIDADE SUKU HO ESTENCIONISTAS SIRA

COMUNIDADE  HUSU  ATU  DIRASAUN  VETERNARIA  TENKI  TUN BA  ATU   HALO   TARATAMENTO   BA ANIMAL SIRA  NE’EBE  SEI  MORIS 

“HUSU BASERVISU VETERINARIA ATU TUN LALAIS BA TERENU HODI  HALO VASINA BA ANIMAL HIRAK NEE SE LAE MAKA ANIMAL SEI MATE HOTU.”

COMUNIDADE  ALDEIA  LEPA  EZEZI  BA  GOVERNO  LIU -LIU  BA  MENISTERIO AGRICULTURA  E PESKA  DIRASAUN  VETERNARIA  ATU  TAU MATAN BA PROBLEMA ANIMAL MATE  NE;E 

OPURTUNIDADE  NE’E  XEFE ALDEIA  LEPA  GILBERTO  DOS  SANTOS  HATETEN KATAK  KOMUNIDADE  IHA ALDEIA  LEPA  INFRENTA  DEFICULIDADE  ANIMAL MATE  LORON IDA  BELE TO  KARAU  LIMA  MAIBE  LAIHA ATENSAUN HUSI VETERANRIA

HATAN  BA  PREKUPASAUN  COMUNIDADE  NE;E  ADMINISSTRADOR POSTO ADMINISTRATIVA   LIQUICA   VILA  ROGERIO  DOS  SANTOS  HATETEN  KATAK DIRASAUN  RONA DIRETA  PROBLEMA NE’E HUSI  COMUNIDADE  TANBA NE’E SEI HALO  KORDENASAUN  HO  MAF  MUNICIPIO   DE  LIQUICA  ATU  HARE

ROGERIO  DOS  SANTOS   HATUTAN  KATAK ADMINISTRASAUN POSTO SEI  APRESENTA PROBLEMA NE’E BA     DIRASAUN   AGRICULTURA  MUNICIPIO HODI TUN BA HARE

Jornalista        : Eduardo Tchea

Editor              : Leo Santos

Comment