by

AIFAESA SEI LA TOLERA KOMERSIANTE NEEBE KOMETE INFRASAUN

AUTORIDADE INSPESAUN  NO FISKALIZASAUN ATIVIDADE EKONOMIKA SANITARIA NO ALIMENTAR  SEI LA TOLERA   KOMERSIANTE NEEBE  HASAE PRESU  LIU HUSI 15 %.

INSPETOR GERAL AIFAESA  IP ERNETSO MONTEIRO  IHA MERKADU MUNISIPIO LIKISA BAINHIRA HALO INSPESAUN BA LOJA  KOMERSIAL SIRA IHA LIKISA IMFORMA  AIFAESA SEI HALO RPOSESU  BA KOMERSIANTE SIRA NEEBE  KOMETE INFRASAUN .

“ AMI SEI LA TOLERA  AKTU  NEEBE SIRA  HALO  LIU HUSI PRESU NEEBE SAE HUSI 20% TOO 40 % ,IDA NEE AMI SEI HALO PROSESU  BA OIN.”

INSPETOR NEE HUSU BA KOMERSIANTE SIRA ATU KOPERA HO AUTORIDADE  SIRA  ATU LABELE  HALO INSPEKULASAUN BA PRESU NO MOS BA  AIHAN NEEBE LA HIGIENE.

“AUTOR EKONOMIA SIRA NEEBE HALO NIA KNAR NUDAR NEGOSIANTE IHA MUNISIPIO IDA NEE  ATU PRESIZA KOPERA HO AUTORIDADE SIRA  NO KUMPRI REGRAS SIRA NEEBE IHA HODI LABELE  HALO INSPEKULASAUN BA PRESU  NO MOS BA IHA SASAN SIRA NEEBE KONDISAUN LADIAK ONA.”

NIA PARTE HUSU MOS KOMUNIDADE  SIRA ATU HATOOIMFORMASAUN  BA AIFAESA   BAINHIRA HETAN PROBLEMA KONA BA PRESU NO MOS  PROBLEMA BA KONDISAUN AIHAN NEEBE LADUN DIAK  NUNEE AIFAESA BELE  ATUA BA  AKTU NEEBE IHA.

Jornalista       : Emeliana Pereira

Editor             : Leoneto Santos

Comment