by

KOMUNIDADE LAMENTA PRESU MATERIAL KONSTRUSAUN SAE

KOMUNIDADE  SIRA  PREOKUPA NO LAMENTA HO PRESU  MATERIAL KONSTRUSAUN NEEBE  SAE IHA MUNISIPIO LIKISA   IHA TEMPU ESTADU EMERGENSIA.

KOMUNIDADE ABEL DIOGU RIBEIRU   LAMENTA  TEBES HO PRESU SASAN NEEBE   KONTINUA  SAE  DURANTE  ESTADU EMEGENSIA NO SERCA SANITARIA.

“AMI HARE SASAN NEE DURANTE ESTADU EMERGENSI NO SERCA SANITARIA SASAN FOLIN LOJA NAIN SIRA HASAE TUIR SIRA NIA HAKARAK .”

 ABEL HATETEN ANTES SEIDAUK TAMA SERCA SANITARIA NO ESTADU EMERGENSIA  FOLIN SASAN  SEI  TUIR NIA STANDAR,MAIBEE BAINHIRA TAMA  ESTADU EMERGENSIA NO SERCA SANITARIA SASAN FOLIN LA TUIR STADAR.

“SEIDAUK SERCA SANITARIA SASAN FOLIN  TUIR STANDAR ,MAIBEE TAMA FALI SERCA SANITARIA NEE SASAN FOLIN SAE,ALEN DE NEE SASAN NESESIDADE BAZIKU MOS FOLIN SAE  DIFIKULTA POVU KIIK LABELE SOSA.”

RELASIONA HO LAMENTSAUN KOMUNIDADE SIRA NIAN   KONA BA PRESU , AUTORIDADE INSPESAUN  NO FISKALIZASAUN ATIVIDADE EKONOMIKA SANITARIA NO ALIMENTAR  SEI HOLA MEDIDA  BA KOMENRSIANTE SIRA NEEBE  HASAE PRESU SASAN LA TUIR ESTANDAR.

“ AMI SEI LA TOLERA  AKTU  NEEBE SIRA  HALO  LIU HUSI PRESU NEEBE SAE HUSI 20% TOO 40 % ,IDA NEE AMI SEI HALO PROSESU  BA OIN.”

TAMBA NEE NIA HUSU BA GOVERNU ATU RETIRA ONA SERCA SANITARIA NUNEE FO DALAN BA KOMUNIDADE SIRA BELE  HALO SIRA NIA  ATIVIDADE HANESAN BAIBAIN.

Jornalista       : Emeliana Pereira

Editor             : Leoneto Santos

Comment