by

KANDIDATU NAIN 95 PARTISIPA EXAME ESKRITA

SEGUNDA FEIRA OHIN KANDIDATU  NAIN SIA NULU RESIN LIMA PARTISIPA IHA EXAME ESKRITA IHA EDIFISIO STAE MUNISIPIO LIKISA.

DIRECTOR STAE MUNICIPIO LIQUICA JAIME FILIPE BABO HATETEN  STAE HALO EXAME  ESKRIKA BA KONKONRENTE SIRA NEBE MAK KONKORE ONA BA VAGA NEBE’E MAK FO SAI ONA IHA STAE NO EMA HAMUTUK SIA NULU RESIN LIMA MAK PARTESIPA IHA EXAME NE’E  .

JAIME FILIPE BABO HATUTAN KATAK VAGA NE’EBE MAK SEI FO SAI EMA NAIN SANULU RESIN RUA MAK SEI LIU.

KANDIDATU  SIRA NEBE MAK LIU IHA TEST ORAL SEI TUIR FORMASAUN NO IHA FULAN JULHO KONTINUA ONA SERVISU POSTO ADMISTRATIVO..

ENTERTANTU VAGA TOLU NE’E MAK HANESAN PONTO VOCAL,OPERADOR SISTEMA NO ASISTENTE OPERADOR.

Jonalista : Valdo Costa

Editor     : Leo Santos

Comment