by

SAUDE LIKISA HALO ADVOKASIA HO AUTORIDADE LOKAL

SEGUNDA FEIRA OHIN SENTRU SAUDE LIKISA HALO ADVOKASIA BA AUTORIDADE HOTU  HUSI POSTU ADMINISTRATIVU LIKISA KONA BA VASINASAUN BA KOMUNIDADE SIRA IHA SUKU NO ALDEIA.

XEFE SENTRU SAUDE LIKISA BEATRIS FILOMENA IMFORMA OBJETIVU HUSI ADVOKASIA NEE ATU  FAHE IMFORMASAUN BA AUTORIDADE SIRA KONA IMPLEMENTASAUN VASINA BA KOMUNIDADE SIRA.

BEATRIS FILOMENA HATUTAN IHA DISKUSAUN NEE KOALIA MOS KONA FORMATU RUA MAK HANESAN FORMATU TRES NO FORMATU QUATRU HODI FOTI DADUS  NO HALO INUMERASAUN BA KOMUNIDADE SIRA NEBE SEI SIMU VASINASAUN.

VASINA NEBE SEI IMPLEMENTA IHA TEMPO BESIK NEE SEI HALO IHA SEDE SUKU NO SEDE ALDEIA HOTU IHA POSTU LIKISA.

Jonalista : Yona Pereira

Editor     : Leo Santos

Comment