by

MAE INAGURA REHABILITASAUN SEDE SUKU VATUBOU

MINISTERIO ADMINISTRASAUN ESTATAL   SESTA FEIRA OHIN OFISIALMENTE HALO INAGURANSAUN   BA REHABILITASAUN  SEDE SUKU VATUBOU.

MINISTRU ADMINISTRASAUN ESTATAL  MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO  LOUVA  ESFORSU AUTORIDADE LOKAL SIRA NIAN  BA ESFORSU  NEEBE SIRA HALO  ONA.

“OHIN HAU MAI HAMUTUK HO ITA BOT SIRA HODI SELEBRA HAMUTUK SUSESU NEEBE ITA BOT SIRA RASIK HALO IHA SUKU NEE,RELASIONADO HO  PRSOSESU DEZEMVOLVIMENTU SIRA.”

IHA BIBAN NEE SEFI SUKU VATUBOU GABRIELA  DA COSTA PEREIRA JERONIMO  HUSU  BA MINISTERIO ATU APOIO  EKIPAMENTO   HANESAN KOMPUTADOR HODI  APOIO  SERVISU SUKU NIAN.

“AMI NIA  EDIFISIO IHA ONA NO MOBILIARIO,MAIBEE AMI PRESIZA AKIPAMENTU SERVISU HANESAN KOMPUTADOR .”

XEFI SUKU VAVIQUINIA ALCINU NUNES  HUSU BA PARSEIRU SERVISU HUSI EMBAIXADA AUSTRALIA NIAN ATU APOIO MATERIAL HANESAN KOMPUTADOR NO PRINTER ATU BELE AJUDA  AUTORIDADE SUKU SIRA HALO SERVISU .

IHA BIBAN NEE  REPREZENTANTE EMBAIXADOR AUSTRALIA CARLI SHILITO  NUDAR CONSELOR HUMAN DEVELOPMENT  HATETEN GOVERNU AUSTARLIA IHA KOMITMENTU ATU AJUDA  GOVERNU TIMOR LESTE HODI KONTRIBUI BA PROSESU DEZEMVOLVIMENTO HOTU IHA TIMOR LESTE.

Jornalista       : Leoneto Santos

Editor               : Leoneto Santos

Comment